PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Repetitorium středoškolské matematiky - B413007
Anglický název: Secondary School Mathemetics Repetition
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pavlíková Pavla RNDr. Ph.D.
Záměnnost : N413001
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)
Předmět je určen studentům 1. ročníku bakalářského studia restaurátorských oborů. Jeho cílem je zopakovat a prohloubit základní znalosti z matematiky, především v oblasti úprav výrazů, řešení jednoduchých rovnic a nerovnic, práce s funkcemi a základů geometrie.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

Studenti budou umět: upravovat výrazy, řešit jednoduché rovnice a nerovnice (lineární, kvadratické, logaritmické, exponenciální, s absolutní hodnotou, iracionální atd.), budou se orientovat v problematice elementárních funkcí a základech geometrie.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

Z: Turzík D., Dubcová M., Pavlíková P.: Základy matematiky pro bakaláře. Skripta VŠCHT Praha. ISBN 978-80-7080-787-3

D: Klíč A., Hapalová V.: Úvod do studia matematiky na VŠCHT Praha. Skripta VŠCHT Praha. ISBN 80-7080-277-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

E-sbírka příkladů Základy matematiky pro bakaláře:

http://www.vscht.cz/mat/ZMb/e-ZMproB.pdf

Metody výuky -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

Cvičení.

Opakování probrané látky formou kontrolovaných domácích prací.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)
Poslední úprava: Pavlíková Pavla RNDr. Ph.D. (30.09.2020)

Předmět je zakončen zápočtovým testem.

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

1. Základní pojmy z teorie množin. Číselné množiny.

2. Algebra reálných čísel. Mocniny, odmocniny, absolutní hodnota reálného čísla.

3. Základní elementární funkce a jejich vlastnosti.

4. Algebraické rovnice o jedné neznámé. Lineární a kvadratické rovnice.

5. Rovnice exponenciální a logaritmické.

6. Goniometrické funkce a goniometrické rovnice.

7. Nerovnice, základní pojmy. Lineární a kvadratické nerovnice.

8. Nerovnice s absolutní hodnotou. Grafické řešení nerovnic.

9. Aritmetické a geometrické posloupnosti.

10. Analytická geometrie v rovině. Rovnice přímky.

11. Obecná rovnice elipsy, hyperboly a paraboly.

12. Základní pojmy ze stereometrie, přímky a roviny.

13. Různé příklady na algebraické úpravy výrazů.

14. Praktické úlohy ze středoškolské matematiky.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

Žádné.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (08.03.2018)

Předmět je zakončen zápočtovým testem.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha