PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Výběrový seminář k Matematice A - B413013
Anglický název: Mathematics A: Seminar
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:2
E-Kredity: zimní s.:2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Borská Lucie RNDr. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Borská Lucie RNDr. Ph.D. (09.05.2019)
Předmět prohlubuje znalosti studentů získané v přednáškách a cvičeních k Matematice A. Jeho hlavní náplní je práce s nadanými studenty, důraz je kladen na řešení složitějších a aplikačních příkladů z jednotlivých partií Matematiky A. Motivační příklady navodí potřebu doplnění teoretických vědomostí studentů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Janovská Drahoslava prof. RNDr. CSc. (14.05.2019)

Výstupy jsou motivovány snahou doplnit a rozšířit studijní materiály nově akreditovaného předmětu Matematika A na úroveň současného předmětu Matematika A vyučovaného pro studenty oboru Chemie.

Literatura -
Poslední úprava: Borská Lucie RNDr. Ph.D. (09.05.2019)

D: Turzík, Dubcová, Pavlíková: Základy matematiky pro bakaláře, skripta, VŠCHT Praha, 2011, ISBN: 978-80-7080-787-3

Z: Klíč a kol.: Matematika I ve strukturovaném studiu, skripta, VŠCHT Praha, 2007, ISBN: 978-80-7080-656-2

Z: Míčka a kol.: Sbírka příkladů z matematiky, skripta, VŠCHT Praha, 2002, ISBN 80-7080-484-X

D: Porubský: Fundamental Mathematics for Engineers, Vol.I, VŠCHT, 2001, ISBN: 80-7080-418-1

Studijní opory -
Poslední úprava: Borská Lucie RNDr. Ph.D. (09.05.2019)

E-sbírka příkladů pro předmět Matematika I - http://www.vscht.cz/mat/El_pom/sbirka/sbirka1.html

Matematika s progrmem Mathematica a Maple - http://www.vscht.cz/mat/El_pom/Mat_MATH_MAPLE.html

Aplikační příklady - http://www.vscht.cz/mat/MI/Aplikacni_priklady.pdf

E-sbírka Výběrový seminář k Matematice A - http://old.vscht.cz/mat/PIGA18/SaminarA.pdf

Metody výuky -
Poslední úprava: Janovská Drahoslava prof. RNDr. CSc. (14.05.2019)

Semináře. Studenti jsou vedeni k samostatnému studiu a presentaci získaných výsledků.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Janovská Drahoslava prof. RNDr. CSc. (14.05.2019)

Závěrečný projekt.

Sylabus -
Poslední úprava: Janovská Drahoslava prof. RNDr. CSc. (16.05.2019)

1. Spojitost a limita funkce jedné proměnné, věty o nevlastních limitách.

2. L’Hospitalovo pravidlo. Aplikační příklady.

3. Limita posloupnosti.

4.-5.Vlastnosti funkcí spojitých na uzavřeném intervalu – přehled vět, důkazy.

6. Vyšetření průběhu funkce jedné proměnné.

7. Čtyři užitečné substituce v neurčitých integrálech.

8. Substituce v diferenciálních rovnicích.

9. Bernoulliho rovnice.

10. Okrajové úlohy pro lineární diferenciální rovnice 2. řádu.

11. Řešitelnost okrajových úloh.

12. Numerická integrace.

13. Aplikační příklady.

14. Kontrola projektu.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Borská Lucie RNDr. Ph.D. (09.05.2019)

Žádné.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
 
VŠCHT Praha