PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Výběrový seminář k Matematice B - B413014
Anglický název: Mathematics B: Seminar
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:2
E-Kredity: letní s.:2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Borská Lucie RNDr. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Borská Lucie RNDr. Ph.D. (14.02.2022)
Předmět prohlubuje znalosti studentů získané v přednáškách a cvičeních k Matematice B. Jeho hlavní náplní je práce s nadanými studenty, důraz je kladen na řešení složitějších a aplikačních příkladů z jednotlivých partií Matematiky B. Motivační příklady navodí potřebu doplnění teoretických vědomostí studentů.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Borská Lucie RNDr. Ph.D. (14.02.2022)

Výstupy jsou motivovány snahou doplnit a rozšířit studijní materiály nově akreditovaného předmětu Matematika B na úroveň současného předmětu Matematika B vyučovaného pro studenty oboru Chemie.

Literatura -
Poslední úprava: Axmann Šimon Mgr. Ph.D. (15.02.2022)

Z: Klíč a kol.: Matematika I ve strukturovaném studiu, skripta, VŠCHT Praha, 2007, ISBN: 978-80-7080-656-2

Z: Turzík a kol.: Matematika II ve strukturovaném studiu, skripta, VŠCHT Praha, 2005, ISBN 80-7080-555-2

Z: Míčka a kol.: Sbírka příkladů z matematiky, skripta, VŠCHT Praha, 2002, ISBN 80-7080-484-X

D: Děmidovič: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, Fragment Praha, 2003, ISBN 80-7200-587-1

D: Porubský: Fundamental Mathematics for Engineers, Vol.I, VŠCHT, 2001, ISBN: 80-7080-418-1

Studijní opory -
Poslední úprava: Axmann Šimon Mgr. Ph.D. (15.02.2022)

E-sbírka Výběrový seminář k Matematice B - vizte e-learning

Matematika s programem Mathematica a Maple - http://www.vscht.cz/mat/El_pom/Mat_MATH_MAPLE.html

Matematika III - sbírka příkladů - http://old.vscht.cz/mat/Ostatni/SbirkaIII.pdf

Metody výuky -
Poslední úprava: Axmann Šimon Mgr. Ph.D. (15.02.2022)

Semináře. Studenti jsou vedeni k samostatnému studiu a prezentaci získaných výsledků.

Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -
Poslední úprava: Borská Lucie RNDr. Ph.D. (14.02.2022)

Závěrečný projekt.

Sylabus -
Poslední úprava: Borská Lucie RNDr. Ph.D. (14.02.2022)

1. Lineární prostory, lineární zobrazení, složené zobrazení, inverzní zobrazení.

2. Vlastní čísla a vlastní vektory matice, spektrální rozklad matice, singulární rozklad matice a jeho význam.

3. Geometrie v rovině a v prostoru.

4. Metrika, norma, konečně i nekonečně dimenzionální prostory, příklady.

5. Newtonova metoda pro soustavu alespoň tři nelineárních rovnic.

6. Vázané extrémy funkce více proměnných.

7. Metoda nejmenších čtverců.

8. Řešení lineárních diferenciálních rovnic 2. řádu metodou variace konstant.

9. Řešení autonomních soustav lineárních diferenciálních rovnic s konstantními koeficienty.

10. Trojný integrál a jeho geometrický význam.

11. Číselné rady a kritéria konvergence.

12. Úvod do teorie mocninných řad. Bodová, absolutní a stejnoměrná konvergence.

13. Stručný úvod do teorie Dynamických systémů, jednoduché modely biologických a chemických procesů.

14. Deterministický chaos.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Axmann Šimon Mgr. Ph.D. (15.02.2022)

Matematika A

 
VŠCHT Praha