PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy strojnictví - B444006
Anglický název: Fundamentals of Machinery
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: ZS
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ekrt Ondřej Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB444006, N444005
Je záměnnost pro: AB444006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět Základy strojnictví seznámí studenta s oborem, který představuje důležitou součást vzdělání inženýrů technického směru. Studenti chemie budou vzděláni v příbuzných technických odvětvích a budou schopni lépe komunikovat s ostatními odborníky průmyslových pracovních týmů. Mezi nejdůležitější součásti výuky patří základy technického kreslení, čtení technické dokumentace, vlastnosti konstrukčních materiálů a základy konstrukcí zařízení používaných v chemickém průmyslu (potrubí, čerpadla, tlakové nádoby, tepelné výměníky, součásti pro přenos rotačního pohybu...).
Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Základy technického kreslení a čtení technické dokumentace

Základny programu CAD.

Orientovat se v oblasti strojírenských materiálů.

Orientovat se oblasti v oblastech strojírenských technologií, součástí strojů a konstrukcích průmyslových zařízení.

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Literatura -

Z: Základy strojnictví I, Ing. Karel Pelant, VŠCHT Praha, 1999. ISBN: 80-7080-172-7

Z: Základy strojnictví II, Ing. Karel Pelant, VŠCHT Praha, 2000. ISBN: 80-7080-232-4

Poslední úprava: Jahoda Milan (26.02.2018)
Studijní opory -

https://ufmt.vscht.cz/index.php/cs/elektronicke-pomucky/predmety-bakalarskeho-studia/4-n444005-zaklady-strojnictvi

Poslední úprava: Ekrt Ondřej (08.02.2018)
Metody výuky - angličtina

• lectures and consultations

• seminars mainly focused on technical drawing

• written tutorial texts and pictorial material

Poslední úprava: Kubová Petra (11.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Studium je kontrolováno formou závěrečného zápočtového testu a ústní zkouškou (více v Podmínkách zakončení předmětu).

Poslední úprava: Kubová Petra (29.05.2019)
Sylabus -

1. Úvod a zásady tvorby technické dokumentace.

2. Výkresová dokumentace jedné součásti.

3. Výkresová dokumentace sestav.

4. Vlastnosti a struktura materiálů.

5. Konstrukční materiály.

6. Technologie #1 (lití, tváření).

7. Technologie #2 (obrábění, speciální technologie, povrchové úpravy).

8. Rozebíratelná spojení konstrukčních dílů (šroubové spoje, kolíky, klíny, pera).

9. Trvalá spojení konstrukčních dílů (nýtování, lisování, svařování, pájení, lepení).

10. Součásti pro přenos pohybu.

11. Potrubí a potrubní sítě.

12. Čerpadla, kompresory, vývěvy

13. Tlakové nádoby.

14. Tepelné výměníky.

Poslední úprava: Ekrt Ondřej (08.02.2018)
Vstupní požadavky -

Matematika, Fyzika, základy Fyzikální chemie

Poslední úprava: Kubová Petra (29.05.2019)
Studijní prerekvizity -

Matematika A, Fyzika I

Poslední úprava: Jahoda Milan (26.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Podmínkou zakončení předmětu je zvládnutí zápočtového testu jehož majoritní podíl spočívá v narýsování technického výkresu zadané reálné součástky.

Další podmínkou je zvládnutí ústní zkoušky. Z okruhu zkouškových otázek jsou vyjmuta témata týkající se technického kreslení a tvorby výrobních výkresů.

Okruh otázek ústní zkoušky se týká 1) klasických strojařských oborů; 2) materiálů.

Zápočet není klasifikovaný a je podmíněn především schopností studenta narýsovat technický výkres. U ústní zkoušky je student ohodnocen na základě prokázání rozsahu svých znalostí z oblasti klasických strojních oborů a konstrukčních materiálů.

Poslední úprava: Kubová Petra (29.05.2019)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
Účast na seminářích 0.5 14
2 / 4 62 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha