PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Sběr dat pomocí počítače a virtuální instrumentace - B444043
Anglický název: Computer data acquisition and virtual instrumentation
Zajišťuje: Ústav fyziky a měřicí techniky (444)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/15, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kopecký Dušan doc. Ing. Ph.D.
Třída: Kurz CŽV
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace
Kurz je zaměřen na výuku základů programování ve vyšších programovacích jazycích za účelem získávání dat z reálných experimentů. Studenti absolvují průřezový výklad teorie vyšších programovacích jazyků využívaných při výuce a výzkumu na VŠCHT Praha pro měření, sběr a zpracování dat (např. jazyk C, Pascal, Fortran, Python a grafické jazyky G, Simulink, apod.). Na praktických ukázkách se studenti seznámí s filosofií měření a sběru dat a vyzkouší si pracovat v pokročilých integrovaných vývojových prostředích LabVIEW, Matlab, ControlWeb a VEE. Součástí kurzů je také práce s přístroji a zařízeními pro sběr dat z experimentu. Kurz je rozcestníkem pro budoucí výběr úzce specializovaných předmětů věnovaných programování, zároveň také usnadní případné samostudium programování při řešení bakalářských či magisterských prací.
Poslední úprava: Kopecký Dušan (05.08.2019)
Literatura

1. J. Havlíček, J. Vlach, M. Vlach, V. Vlachová, Začínáme s LabVIEW, BEN - technická literatura, 2008, ISBN 978-80-7300-245-9

2. M. Summerfield, Python 3 Výukový kurz, Computer Press, Brno 2013, ISBN 978-80-251-2737-7

3. B. Kainka, Měření, řízení a regulace pomocí PC, BEN - technická literatura, 2003, ISBN 80-7300-089-X

4. Technický manuál software ControlWeb, dostupné on-line na www.mii.cz

Poslední úprava: Kopecký Dušan (05.08.2019)
Sylabus

Kurz se skládá ze 5 samostatných cvičení, každé trvá 3 hodiny

  • Úvod do počítačového sběru dat, měřicí přístroj a virtuální měřicí přístroj. Programovací prostředí pro tvorbu virtuálních měřicích přístrojů. Ukázky řešení jednoduchého problému v různých jazycích.
  • Stručný úvod a opakování základů programování, datové typy, řídicí struktury. Práce v prostředi Matlab a MinGW.
  • Práce v prostředí ControlWeb. Komunikace s měřicí kartou DataLab. Sběr, zpracování a ukládání dat ze senzorů teploty.
  • Práce s jazykem Python. Sběr a vizualizace dat ze senzorů desky Rasberry Pi HAT. Tvorba jednoduché meteostanice. Práce s daty v jazyce Python.
  • Počítače a průmyslové sběrnice, komunikace s přístroji. Programovací jazyk LabVIEW. Pokročilé systémy pro sběr dat (PXI). Rozcestník výuky programování na VŠCHT.
Poslední úprava: Kopecký Dušan (05.08.2019)
 
VŠCHT Praha