PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Počítačové praktikum - B445001
Anglický název: Computer Practice
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: AVT
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Kroufek Jiří Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB445001, N445001, N445001A
Je záměnnost pro: AB445001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět Počítačové praktikum poskytuje základní přehled o informačních technologiích pro oblast moderní chemie. Důraz je kladen na orientaci v síti VŠCHT, na sjednocení úrovně základních znalostí z oblasti informatiky zahrnující především efektivní využívání editorů pro tvorbu technických a odborných dokumentů, prezentací výsledků, vyhledávání informačních zdrojů, úvod do počítačové grafiky a vědecko-technické výpočty v prostředí tabulkových kalkulátorů.
Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel (20.12.2017)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Orientovat se v počítačové síti VŠCHT včetně služeb SIS, CIS, VC, informačních zdrojů knihovny VŠCHT a mít orientační přehled o aplikacích dostupných v rámci školní sítě.

Efektivně využívat textových editorů pro tvorbu technických a odborných dokumentů.

Řešit základní vědecko-technické úlohy v prostředí tabulkových kalkulátorů.

Poslední úprava: Kubová Petra (04.12.2017)
Literatura -

Z: Bártová D.: Počítačová typografie (elektronický učební text v PDF formátu). VŠCHT 2014

Z: Kubíček M., Dubcová M., Janovská D.: Numerické metody a algoritmy. Skripta VŠCHT 2005, ISBN 978-80-7080-558-9

D: Cejnar P.: Úvod do tvorby maker v Excelu (elektronický učební text v PDF formátu). VŠCHT 2013

Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel (05.02.2018)
Studijní opory -

E-learningový systém Ústavu počítačové a řídicí techniky - http://moodle.vscht.cz

Poslední úprava: Kubová Petra (04.12.2017)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Účast na výuce předmětu Počítačové praktikum není povinná s výjimkou cvičení, na kterých se píší testy. Každý test je rozdělen na bodované dílčí úlohy a celkový možný dosažený počet bodů je 100. Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je úspěšné absolvování dvou testů (I. a II. test) - získání alespoň 50 bodů z každého z nich (u I. testu navíc splnění minima všech okruhů, viz níže). Celkové hodnocení je počítáno jako vážený průměr z obou testů, z nichž první má váhu 1 a druhý 2. Klasifikovaný zápočet se uděluje vyučujícím na posledním cvičení.

I. test trvá 60 minut. Ověřují se znalosti z prvních tří tématických okruhů: správa souborů, psaní technických textů ve Wordu, používání vzorců a funkcí v tabulkách a tvorba grafů v Excelu. Odpověď na otázku ze všeobecných znalostí se zasílá vyučujícímu mailem. Protože student musí mít z každého okruhu alespoň minimální znalosti, je třeba k úspěšnému absolvování testu dosáhnout hodnocení všeobecné části 8 bodů ze 16, wordovské části 17 bodů ze 34 a excelovské části 25 bodů z 50. Z toho plyne, že splnění některých úloh je povinné (např. zaslání emailu, vytvoření tabulky nebo vzorce).

II. test trvá 60 minut. Jeho náplní je aplikace výpočetních metod v Excelu, tzn. řešení nelineární rovnice, řešení soustav lineárních rovnic, lineární a nelineární aproximace funkcí a výpočetní metody pro numerickou integraci a derivaci. Test má tři části - protokol z aplikačního příkladu (psáno ve Wordu), numerický příklad a aplikační příklad. Protokol se píše o řešení aplikačního příkladu podle přiloženého vzoru. Zde neplatí minimální požadavky na jednotlivé části, platí pouze základní podmínka minimálního dosaženého počtu 50 bodů ze 100.

Obecně lze konstatovat, že zatímco první test prověřuje všeobecné znalosti výpočetní techniky, které student mohl získat už na střední škole nebo samostudiem, druhý test klade důraz na použití výpočetních postupů, se kterými se student s největší pravděpodobností dosud nesetkal. Při psaní testů je povoleno používání libovolných pomůcek (elektronická nápověda k aplikaci, vlastní poznámky, učebnice), není však dovoleno půjčování pomůcek mezi studenty.

I. test se píše v 6. týdnu výuky a II. test ve 13.týdnu. Účast na testu je povinná a absence (i z důvodu nemoci apod.) je považována za neúspěšné složení testu. Pokud student test úspěšně nesloží (klasifikace F nebo absence), má možnost využít jednoho opravného termínu pro každý (tedy I. i II.) test během semestru. Opravný termín I. testu je v 8.týdnu, opravný termín II. testu je ve 14.týdnu semestru.

Pro výjimečné případy, např. dlouhodobá nemoc, jsou vypsány již od začátku semestru náhradní termíny ve zkouškovém období a jsou shodné s termíny testů ve speciálním soustředění. Zápis na tyto termíny však bude možný až po ukončení semestru v systému Student. Jejich rozšíření bude provedeno pouze v případě obsazenosti všech stávajících termínů (případné upozornění na obsazenost termínů prosím zašlete garantovi předmětu). Pro identifikaci je nutné s sebou vzít index. Zda-li je student oprávněn (omluvená absence, nevyčerpaný opravný termín apod.) psát test v tomto termínu však nebude na místě kontrolována! Tato kontrola a také oprava testu bude provedena až vyučujícím, který studenta během semestru vyučoval. Z tohoto důvodu je zapotřebí svého vyučujícího s přihlášením na termín srozumět (alespoň formou e-mailu), aby se předešlo nedorozuměním.

Pokud student úspěšně absolvoval tento předmět na VŠCHT nebo jemu podobný na jiné vysoké škole, může požádat o uznání zápočtu. V takovém případě kontaktujte garanta předmětu.

Studentům je velmi doporučeno vypracovat před zápočtovými písemkami vzorové testy!

Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel (14.05.2019)
Sylabus -

1. Informační systémy a zdroje VŠCHT (STUDENT, CIS, MOODLE, ChemTK), základy práce v prostředí počítačových sítí a Internetu, základní služby sítě VŠCHT (MS Outlook Web Access, VPN, WIFI přístup). Možnosti distančního vzdělávání (E-learning VŠCHT). Technické a programové vybavení počítačů (aplikace, základní formáty souborů), algoritmus, program, přenos počítačových souborů, nejrozšířenější operační systémy, viry, bezpečnost dat, národní prostředí.

2. Technika psaní odborných dokumentů v textových procesorech: základní typografická pravidla, základní struktura technické dokumentace, psaní matematických rovnic, tabulky, styly.

3. Technika psaní odborných dokumentů v tabulkových procesorech: techniky práce s tabulkami, zpracování dat v tabulkovém procesoru za použití vestavěných funkcí pracovního listu, tvorba vzorců, vyhledávání v datech, filtrace.

4. Technika psaní odborných dokumentů v tabulkových procesorech: techniky práce s grafy, vizualizace naměřených a vypočítaných hodnot, posloupností dat, trendů a částí z celku pomocí grafů.

5. Vyhledávání vědecko-technických dat (Web of Science, ScienceDirect, Google Scholar), napojení na NTK. Programové nástroje pro vyhledávání, správu a citování informačních zdrojů (EndNote). Sdílení dat mezi aplikacemi, publikování a sdílení dokumentů na Webu, standard PDF. Prezentace výsledků, technika přípravy přednášky s podporou elektronické prezentace, technika přípravy posteru.

6. Úvod do rastrové a vektorové grafiky, kreslení schémat (MS Visio). Programové nástroje pro kreslení chemických vzorců.

7. Možnosti využití vestavěných funkcí v tabulkových procesorech.

8. Pokročilé techniky práce s nástroji tabulkových procesorů.

9. Využití tabulkových procesorů pro vědecko-technické výpočty: aproximace experimentálních dat.

10. Úvod do automatizace zpracování informací a technických dat v tabulkových kalkulátorech. Práce s makry.

11. Pokročilé techniky zpracování experimentálních dat v prostředí tabulkového procesoru.

12. Úvod do pokročilých výpočetních softwarových nástrojů používaných na VŠCHT.

13. Aplikační úlohy.

14. Současné trendy uplatnění informačních technologií na VŠCHT.

Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel (20.12.2017)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Kubová Petra (04.12.2017)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu z předmětu Počítačové praktikum je úspěšné absolvování dvou testů (v 6. a 13. týdnu semestru) - získání alespoň 50 % max. možného počtu bodů z každého z nich. Celkové hodnocení představuje vážený průměr z obou testů, z nichž první má váhu 1 a druhý 2. Klasifikovaný zápočet vyučující zapisuje na posledním cvičení.

Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel (05.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 80

 
VŠCHT Praha