PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Webové aplikace v chemii - B445003
Anglický název: Web Aplication in Chemistry
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/3, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Další informace: http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=29
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445005
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (13.02.2018)
Předmět je zaměřen na tvorbu statických webových prezentací. Předmět proto seznamuje studenty jak s metodikou a technikou příprav a veškerými aspekty tvorby statických webů (hypertextových dokumentů), jejichž obsah a design studenti vytváří pomocí kódů značkovacího jazyka HTML5 a stylovacího jazyka CSS3.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Studenti budou umět:

  • vytvářet validní, "well-styled", použitelné a přístupné statické webové prezentace v jazycích HTML5 a CSS3

Deskriptory -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (13.02.2018)

www, web, hypertext, značkovací jazyk HTML5, kaskádové styly CSS3

Literatura -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (26.02.2018)

Z: Castro, E.: HTML, XHTML a CSS - Názorný průvodce tvorbou WWW stránek. Computer Press: Brno, 2007. ISBN: 978-80-251-1531-2.

Z: Špinar, D.: Tvoříme přístupné webové stránky. Zoner Press: Brno, 2004. ISBN 80-86815-11-0.

D: Krug, S.: Nenuťe uživatele přemýšlet - Praktický průvodce testováním a opravou chyb použitelnosti webu. 2. vyd. Computer Press: Brno, 2010. ISBN 978-80-251-2923-4.

D: Meyer, E.: Eric Meyer o CSS - Ovládněte kaskádové styly!. Zoner Press: Brno, 2004. ISBN 80-86815-03-X.

D: Voráček, K. - McFarland D. S.: CSS - chybějící manuál. Grada: Praha, 2007. ISBN 978-80-247-2122-4.

Studijní opory -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Pecina, M.: Typomil [on-line]. Web o písmu a typografii (i na webu) [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: čeština. Dostupnost na Internetu: http://typomil.com/.

Polakovič, J.: typografie.dero.name - skrytá tvář webdesignu [on-line]. Web o typografických zásadách v kaskádových stylech CSS [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: čeština. Dostupnost na Internetu: http://typografie.dero.name/.

W3C: HTML 5.2 [on-line]. Specifikace značkovacího jazyka XHTML 1.0 [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: angličtina. Dostupnost na Internetu: https://www.w3.org/TR/html5/.

W3C: Cascading Style Sheets home page [on-line]. Web standardizační komise W3 s nejnovějšími informacemi o CSS včetně odkazů na specifikace jednotlivých verzí jazyka. [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: angličtina. Dostupnost na Internetu: http://www.w3.org/Style/CSS/.

Interval.cz: Webdesign [on-line]. Kategorie článků o technologiích webdesignu včetně jazyků XHTML a CSS na webovém magazínu Interval.cz [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: čeština. Dostupnost na Internetu: http://interval.cz/webdesign/.

Refsnes Data: w3schools.com - the world's largest web development site [on-line]. Web o technologiích tvorby webových stránek mj. s mnoha ukázkami XHTML i CSS kódů [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: angličtina. Dostupnost na Internetu: http://w3schools.com/.

Špinar, D.: Přístupnost.cz - Otevřete svůj web všem [on-line]. Web o specifikách tvorby přístupného webu od autora knihy Tvoříme přístupné webové stránky [cit. 5. 11. 2012]. Jazyk: čeština. Dostupný na Internetu: http://pristupnost.nawebu.cz/.

Metody výuky -
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Předmět je 4hodinový. Na hodinovou přednášku tématicky navazují tříhodinová cvičení v počítačové učebně, kde studenti pod vedením vyučujícího a s pomocí přednášek, literatury i studijních opor postupně metodou krok za krokem vytváří vzorovou statickou webovou prezentaci. Každý student pracuje na svém počítači, zároveň se však pravidelně střídá s ostatními u počítače vyučujícího a aktivně se podílí na vypracování zadání svými znalostmi a schopnostmi, které může v diskuzi konfrontovat se znalostmi a schopnostmi ostatních studentů. V rámci cvičení studenti analyzují případové studie atd.

Podklady k jednotlivým přednáškám a cvičením se nacházejí ve studijním systému Moodle na adrese http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=29.

Sylabus -
Poslední úprava: Jahoda Milan doc. Dr. Ing. (26.02.2018)

1. Základní technologie webu.

2. Prostředky pro frontend vývoj webu.

3. Tvorba obsahu hypertextových dokumentů pomocí HTML5 - úvod do značkování.

4. Tvorba obsahu hypertextových dokumentů pomocí HTML5 - strukturální a sémantické prvky.

5. Tvorba obsahu hypertextových dokumentů pomocí HTML5 - formuláře.

6. Tvorba obsahu hypertextových dokumentů pomocí HTML5 - audio a video.

7. Design hypertextových dokumentů pomocí CSS3 - úvod do stylování.

8. Design hypertextových dokumentů pomocí CSS3 - vizuální formátovací model.

9. Design hypertextových dokumentů pomocí CSS3 - webová písma, textové efekty a typografie na webu.

10. Design hypertextových dokumentů pomocí CSS3 - pozadí, rámečky, stíny, barvy, barevné přechody, 2D a 3D transformace.

11. Design hypertextových dokumentů pomocí CSS3 - tvorba layoutu.

12. Responzivní a adaptivní webdesign.

13. Použitelnost a přístupnost webu.

14. Optimalizace webu pro vyhledávače.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)

Žádné.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)

Žádné.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Nachtigalová Iva Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Studenti jsou povinni absolvovat souhrnný test, který ověřuje znalosti z látky probírané za celý semestr a trvá 50 minut. K vypracování testu nelze využít žádných písemných či elektronických materiálů nebo pomůcek.

Klasifikovaný zápočet je udělován na základě bodového hodnocením souhrnného testu a obdrží ho ti studenti, kteří získají alespoň 50 z maximálních 100 bodů.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha