PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Objektově orientované programování - B445005
Anglický název: Object Oriented Programming
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mareš Jan prof. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445007
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět je zaměřen na objektově orientované programování, jehož principy jsou demonstrovány nejen na jazyce Java. Praktická cvičení jsou věnována základům programovacího jazyka Java. Studenti jako individuální projekt implementují jednoduchou aplikaci s grafickým uživatelským rozhraním.
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • vytvářet jednoduché konzolové aplikace komunikující s uživatelem prostřednictvím souborů.
  • vytvářet jednoduché aplikace s grafickým uživatelským rozhraním.

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Literatura -

Z:Herout P.,Učebnice jazyka Java,Kopp,České Budějovice,2010,8072323982

Z:Herout P.,Java: grafické uživatelské prostředí a čeština,Kopp,České Budějovice,2001,8072321501

D:Pecinovský R.,Java 7: učebnice objektové architektury pro začátečníky,Grada,Praha,2012,8024736655

D:Darwin I.F.,Java: kuchařka programátora: [vzory a řešení pro vaše aplikace],Computer Press,Brno,2006,8025109445

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Studijní opory -

http://www.java.net/

http://help.eclipse.org/

http://www.eclipse.org/swt/docs.php

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Sylabus -

1. Datové typy, deklarace proměnných, operátory, pole a řetězce.

2. Větvení a cykly, standardní vstup a výstup.

3. Třídy a instance, metody a atributy.

4. Dědičnost, překrývání a přístupová práva.

5. Rozhraní a polymorfizmus, vnořené a vnitřní třídy.

6. Výjimky a ošetření výjimek, práce se soubory.

7. Balíky a archivy JAR, spouštění programu z archivu JAR a konzolové aplikace.

8. Grafické uživatelské rozhraní a událostmi řízené programování.

9. Zobrazení a obsluha událostí, programové vyvolání události a adaptéry.

10. Typy komponent a jejich základní události.

11. Akce a vlastnosti komponent, práce s kurzorem.

12. Kontejnerové komponenty, rozmísťování komponent, používání panelů, aktualizace rozměru komponenty.

13. Komponenty a jejich události, metody událostí.

14. Aplety a jejich životní cyklus.

Poslední úprava: Jahoda Milan (23.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Počítačové praktikum

Poslední úprava: Jahoda Milan (23.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

zápočet - odevzdání protokolů ze samostatných úkolů

zkouška - ústní

Poslední úprava: Mareš Jan (14.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha