PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Zpracování signálů - B445007
Anglický název: Signal Processing
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/SPc.htm
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Procházka Aleš prof. Ing. CSc.
Švihlík Jan doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB445007, N445012
Je záměnnost pro: AB445007
Anotace -
Předmět je zaměřen na analýzu a zpracování posloupností pozorovaných dat a obrazů (http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/SPc.htm). Základní matematické metody zahrnují diskrétní Fourierovu transformaci a vybrané numerické metody včetně implementace diferenčních rovnic pro potlačování rušivých složek signálů. Algoritmické postupy jsou realizovány v prostředí systému MATLAB. Projekty jsou orientované na aplikace dílčích metod pro zpracování biomedicínských signálů a dat z oblasti životního prostředí.
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět (i) využívat základní nástroje výpočetního prostředí MATLAB pro zpracování dat, (ii) analyzovat časové řady a obrazy pomocí diskrétní Fourierovy transformace, (iii) aplikovat vybrané metody číslicové filtracé v časové a frekvenční obrazy a (iv) užít základní metody číslicového zpracování signálů pro analýzu reálných multimediálních dat

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Literatura -

Z: J. Uhlíř, P. Sovka, Číslicové zpracování signálů, Vydavatelství ČVUT, 2002

D: J. Jan, Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, BEN 2004

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Studijní opory -

http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/lectures/ATHENS_DSP.pdf

http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/lectures/SP0_MATLAB_2006EN.pdf

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

V rámci předmětu je nutno zpracovat 3 projekty včetně ověření dílčích programových postupů v systému MATLAB/Simulink. Během zkoušky se ověřuje znalost teoretického pozadí číslicového zpracování signálů a jejich algoritmické implementace (http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/SPc.htm).

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Sylabus -

1. Popis jednorozměrných a dvourozměrných dat, vzorkování a kvantování signálů, aplikace

2. Diskrétní Fourierova transformace, základní vlastnosti, vizualizace

3. Krátkodobá diskétní Fourierova transformace, interpretace, užití

4. Okénkové funkce, odhady spektra, konvoluce

5. Dekompozica a rekonstrukce signálů a obrazů, modifikace spektra

6. Základy číslicové filtrace, popis systémů pomocí diferenčních rovnic

7. Statistické metody zpracování signálů, histogramy, korelace

8. Blokově orientované metody zpracování signálů a obrazů

9. Popis a zpracování časových řad, princip predikce

10. Metody záznamu a zpracování reálných signálů a obrazů, zpracování v Simulinku

11. Základy wavelet transformace

12. Základní metody kódování, analýzy a vizualizace obrazů

13. Počítačová inteligence a adaptivní metody, základy neuronových sítí

14. Aplikace zpracování signálů a obrazů

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Vstupní požadavky -

Základy výpočetních metod a programování v MATLABu

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Matematické metody v inženýrství, Matematika I

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

V rámci předmětu je nutno zpracovat 3 projekty včetně ověření dílčích programových postupů v systému MATLAB/Simulink. Během zkoušky se ověřuje znalost teoretického pozadí číslicového zpracování signálů a jejich algoritmické implementace (http://uprt.vscht.cz/prochazka/pedag/SPc.htm).

Poslední úprava: Procházka Aleš (14.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha