PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Počítačové řídicí systémy - B445009
Anglický název: Computer Control Systems
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Hrnčiřík Pavel doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445028
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět Počítačové řídicí systémy se věnuje podnikovým řídicím systémům v celé podnikové hierarchii. Přitom podrobně probírá základní úrovně řízení až po střední úroveň, tj. řízení výroby. Postupně se věnuje specifikům řízení jednotlivých typů procesů od diskrétních přes kontinuální až po vsádkové a dále komunikaci operátora s řídicím systémem a databázové podpoře řízení výroby v reálném čase. Komplexním pojetím a důrazem na současné normy práce těchto systémů usnadňuje absolventům jejich zapojení do týmů realizujících a provozujících takové systémy.
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Pracovat na jednotlivých úrovních podnikových řídicích systémů od úrovně základního řízení procesů až po úroveň řízení výroby.

Spolupracovat efektivně s ostatními odborníky na řídicí a informační techniku v podniku při její instalaci i ůdržbě.

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Literatura -

D:Parshall J., Lamb L.B.,Applying S88:Batch Control form a User's Perspective,ISA New York,1999,978-1556177033

D:Trevathan V.L.,A Guide to the Automation Body of Knowledge, 2nd Edition,ISA NewYork,2006,978-1-55617-984-6, vybrané kapitoly

Poslední úprava: Hrnčiřík Pavel (05.02.2018)
Studijní opory -

www.batchcontrol.com/s88/

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Metody výuky

Přednášky.

Samostatná a kolektivní práce v laboratorních cvičeních.

Individuální konzultace.

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Sylabus -

1. Podnikové integrované hierarchické řídicí a informační systémy

2. Hardwarová a softwarová architektura hierarchických řídicích systémů

3. Řízení diskrétních výrobních procesů, programovatelné automaty

4. Praktické aspekty aplikace programovatelných automatů, připojení, programování

5. Řízení kontinuálních výrobních procesů, číslicové PSD regulátory

6. Praktické provozní modifikace a metody ladění PSD regulátorů

7. Řízení vsádkových procesů

8. Norma ISA S88 pro popis vsádkových výrob a jejich řízení

9. Informační a řídicí systémy výroby, dispečerské řízení

10. Komunikace s operátorem, systémy HMI + SCADA

11. Návrh komunikace s operátorem v programu InTouch Wonderware

12. Specifika práce s procesními daty, databáze reálného času

13. Komunikace systémů řízení výroby s podnikovými informačními systémy

14. Norma ISA S95 pro integraci výrobních a podnikových informačních systémů

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Studijní prerekvizity -

Měřicí a řídicí technika

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Aktivní účast na povinných laboratorních cvičeních a vypracování všech úloh během semestru.

Písemný test a ústní zkouška.

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.6 16
Obhajoba individuálního projektu 0.3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.7 20
Práce na individuálním projektu 0.7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.7 20
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
 
VŠCHT Praha