Návrhy databázových systémů - B445011
Anglický název: Database Systems Design
Zajišťuje: Ústav matematiky, informatiky a kybernetiky (446)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : N445052
Termíny zkoušek   
Anotace -
Předmět je zaměřen na teorii relačních databázových systémů, konceptuální modelování a normalizaci relačního databázového schématu a získání praktických dovedností na úrovni potřebné pro návrh databázového schématu včetně integritních omezení, pro implementaci návrhu v transakčním relačním databázovém stroji a pro práci s databázovým strojem s využitím dotazovacího jazyka SQL a jeho procedurálního rozšíření.
Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • navrhovat databázová schémata založená na relačním modelu a normálních formách tabulek,
  • vytvářet a spravovat databázová schémata pomocí jazyka SQL v moderním relačním databázovém systému typu klient-server,
  • kontrolovat integritu ukládaných dat standardními databázovými prostředky (klíče, transakce),
  • pracovat s daty pomocí prvků procedurálního rozšíření SQL (uložené procedury a funkce, triggery).

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Literatura -

Z:Ponniah P.,Database Design and Development,Wiley-Interscience,Hoboken,NJ,2003,0471218774

D:Šimůnek M.,SQL Kompletní kapesní průvodce,Grada,Praha,1999,8071696927

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Studijní opory -

http://www.sql.org/

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Sylabus -

1. Základní principy DBS, architektura SŘBD, funkce jednotlivých komponent.

2. Konceptuální, databázová a fyzická úroveň pohledu na data.

3. Síťový, relační, objektově-relační a objektový databázový model.

4. Relační model dat, entity, relace, atributy, domény, schémata relačních databází.

5. Normální formy relací.

6. Normalizace relačního databázového modelu.

7. Prostředí moderního relačního databázového systému typu klient-server.

8. Datové typy, vytváření schémat, definice dat pomocí příkazů jazyka SQL.

9. Operace s daty pomocí příkazů jazyka SQL, pohledy.

10. Základní vlastnosti a syntaxe procedurálního rozšíření jazyka SQL.

11. Příkazy procedurálního rozšíření jazyka SQL a deklarace proměnných v rámci databázového systému.

12. Vytváření uložených procedur a funkcí, triggerů a sekvencí.

13. Práce s kurzory v procedurálním rozšíření jazyka SQL.

14. Příkazy pro definici a řízení transakcí.

Poslední úprava: Jahoda Milan (23.02.2018)
Studijní prerekvizity -

Aplikace výpočetní techniky - N445001

Databázové systémy - N445003

Poslední úprava: Fialová Jana (15.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

zápočet - odevzdání protokolů ze samostatných úkolů

zkouška - ústní

Poslední úprava: Mareš Jan (14.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 5 140 / 140