PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Návrhy databázových systémů - N445052
Anglický název: Database Systems Design
Zajišťuje: Ústav počítačové a řídicí techniky (445)
Fakulta: Fakulta chemicko-inženýrská
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/3, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: B445011
Garant: Kukal Jaromír doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B445011
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět je zaměřen na teorii relačních databázových systémů, konceptuální modelování a normalizaci relačního databázového schématu a získání praktických dovedností na úrovni potřebné pro návrh databázového schématu včetně integritních omezení, pro implementaci návrhu v transakčním relačním databázovém stroji a pro práci s databázovým strojem s využitím dotazovacího jazyka SQL a jeho procedurálního rozšíření.
Poslední úprava: VOVSIKJ (13.11.2012)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

 • navrhovat databázová schémata založená na relačním modelu a normálních formách tabulek,
 • vytvářet a spravovat databázová schémata pomocí jazyka SQL v moderním relačním databázovém systému typu klient-server,
 • kontrolovat integritu ukládaných dat standardními databázovými prostředky (klíče, transakce),
 • pracovat s daty pomocí prvků procedurálního rozšíření SQL (uložené procedury a funkce, triggery).

Poslední úprava: VOVSIKJ (03.07.2013)
Literatura -

Z:Ponniah P.,Database Design and Development,Wiley-Interscience,Hoboken,NJ,2003,0471218774

D:Šimůnek M.,SQL Kompletní kapesní průvodce,Grada,Praha,1999,8071696927

Poslední úprava: VOVSIKJ (02.07.2013)
Studijní opory -

http://www.sql.org/

Poslední úprava: VOVSIKJ (03.07.2013)
Sylabus -

 1. Základní principy DBS, architektura SŘBD, funkce jednotlivých komponent.
 2. Konceptuální, databázová a fyzická úroveň pohledu na data.
 3. Síťový, relační, objektově-relační a objektový databázový model.
 4. Relační model dat, entity, relace, atributy, domény, schémata relačních databází.
 5. Normální formy relací.
 6. Normalizace relačního databázového modelu.
 7. Prostředí moderního relačního databázového systému typu klient-server.
 8. Datové typy, vytváření schémat, definice dat pomocí příkazů jazyka SQL.
 9. Operace s daty pomocí příkazů jazyka SQL, pohledy.
 10. Základní vlastnosti a syntaxe procedurálního rozšíření jazyka SQL.
 11. Příkazy procedurálního rozšíření jazyka SQL a deklarace proměnných v rámci databázového systému.
 12. Vytváření uložených procedur a funkcí, triggerů a sekvencí.
 13. Práce s kurzory v procedurálním rozšíření jazyka SQL.
 14. Příkazy pro definici a řízení transakcí.

Poslední úprava: VOVSIKJ (03.07.2013)
Studijní prerekvizity -

Aplikace výpočetní techniky - N445001

Databázové systémy - N445003

Poslední úprava: VOVSIKJ (19.11.2012)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1.5 42
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Protokoly z individuálních projektů 50
Ústní zkouška 50

 
VŠCHT Praha