PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Programování a algoritmizace 1 - B500001
Anglický název: Programming and Algorithmics 1
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Vagner Ladislav Ing. Ph.D.
Balík Miroslav Ing. Ph.D.
Záměnnost : N500002
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.01.2018)
Studenti se naučí sestavovat algoritmy řešení základních problémů a zapisovat je v jazyku C. Ovládají datové typy (jednoduché, ukazatele, strukturované), výrazy, příkazy, a funkce demonstrované v programovacím jazyce C. Rozumějí principu rekurze a složitosti algoritmů. Naučí se základní algoritmy pro vyhledávání, řazení a práci se spojovými seznamy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.01.2018)

Studenti budou umět:

sestavovat algoritmy řešení základních problémů a zapisovat je v jazyku C.

ovládat datové typy (jednoduché, ukazatele, strukturované), výrazy, příkazy, a funkce demonstrované v programovacím jazyce C.

rozumět principu rekurze a složitosti algoritmů.

ovládat základní algoritmy pro vyhledávání, řazení a práci se spojovými seznamy.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.01.2018)

Z:Herout, P. Učebnice jazyka C. České Budějovice: Kopp, 2004. ISBN 80-7232-220-6.

Z:Virius, M. Jazyky C a C++: kompletní kapesní průvodce programátora. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1494-9.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.01.2018)

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-PA1/

(nutné přihlášení)

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.01.2018)

1. Algoritmus, program, programovací jazyky. Vývojová prostředí.

2. Proměnné, přiřazovací příkaz, vstup a výstup pro celočíselné typy.

3. Reálné typy. Výrazy.

4. Řídicí struktury, větvení, cykly.

5. Funkce, vstupní a výstupní parametry.

6. Rozklad problému na podproblémy, rekurze.

7. Pole, řetězce.

8. Ukazatele, dynamické proměnné.

9. Soubory.

10. Složitost algoritmů, algoritmy řazení a vyhledávání.

11. Struktury, soubory se strukturami.

12. Spojové seznamy.

13. Modulární programování, zbývající rysy jazyka C.

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.01.2018)

none

Studijní prerekvizity
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.01.2018)

žádné

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (07.02.2018)

Pro zı́skánı́ zápočtu je potřeba dostatek bodů z domácích úkolů a ze zápočtových testů. Zkouška se skládá z povinné pı́semné části (praktická a teoretická) a z volitelné ústnı́ části.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Práce na individuálním projektu 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
Účast na seminářích 2 56
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha