PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Programování v PHP - B500006
Anglický název: Programming in PHP
Zajišťuje: Ústav informatiky a chemie (143)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Jirkovský Vojtěch Ing.
Záměnnost : N500010
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.01.2018)
Student se seznámí s principy dynamické tvorby webových stránek na straně servera. Naučí se programovací jazyk PHP. V této části jsou vyloženy základní konstrukce jazyka - typy a definice proměnných, operátory, pole, cykly, definice a volání funkcí. Současně se ukazuje, jak se vloží PHP skript do HTML kódu vytvářené stránky. Posluchač se dozví i základní informace o práci se stringy a regulárními výrazy. Vykládá se i práce s formuláři - uživatelský vstup dat, jeho ošetření a zpracování. Důležitou oblastí je i používání stavu session. Další částí je implementace objektového programování v PHP - definice a instancování tříd, konstruktory, metody, vlastnosti, statické členy, destruktory. Dále se posluchači seznámí s dědičností a polymorfizmem v PHP. Posluchač se se též naučí pracovat s databázemi v prostředí PHP a vyzkouší praktické použití databází MySQL nebo SQLite. Je ukázáno použití Quick Forms (objektové vytváření web formulářů). Jsou vyloženy i základy zabezpečení aplikace. Nakonec se vykládají principy architektury MVC a je vytvořena jednoduchá aplikace s použitím MVC frameworku.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.01.2018)

Studenti budou umět:

Rozumět principům dynamické tvorby webových stránek na straně serveru.

Programovat v jazyce PHP: základní konstrukce jazyka - typy a definice proměnných, operátory, pole, cykly, definice a volání funkcí, vkládání PHP skriptu do HTML kódu vytvářené stránky.

Pracovat se stringy a regulárními výrazy, s formuláři - uživatelský vstup dat, jeho ošetření a zpracování, se stavem session.

Objektové programování v PHP - definice a instancování tříd, konstruktory, metody, vlastnosti, statické členy, destruktory, dědičnost a polymorfizmus v PHP.

Pracovat s databázemi v prostředí PHP, včetně praktického použití databází MySQL nebo SQLite.

Rozumět použití Quick Forms (objektové vytváření web formulářů), základům zabezpečení aplikace, principům architektury MVC.

Vytvořit jednoduchou aplikaci s použitím MVC frameworku.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.01.2018)

Materiály jsou k dispozici na serveru EDUX.

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.01.2018)

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-PHP

(nutné přihlášení)

Sylabus -
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (26.03.2019)

1. Základní syntaxe a datové typy (vyjma objektů)

2. Vývojové prostředí, debugování, pracovní workflow

3. Proměnné a konstanty, výrazy a řídicí struktury

4. Funkce, Built-in funkce (řětězce, reg výrazy)

5. Built-in funkce (datové typy, I/O)

6. Základy OOP (třída, rozhraní, viditelnost, načítání tříd)

7. Používání OOP - dědičnost, traits, type hinting, late static binding, porovnávání objektů, serializace objektů

8. Jmenné prostory

9. Výjimky a chyby

10. Jednotkové a integrační testy - PHPUnit

11. Závislosti projektu, automatické načítání tříd, Composer; Profilování kódu aplikace

12. PHP7 nové vlastnosti a možnosti

13. React framework

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (02.01.2018)

Předpokládá se schopnost algoritmizace a alespoň základní praxe s programováním. Vhodná (i když ne nezbytná) je i určitá znalost HTML. Samozřejmě se předpokláda i schopnost zacházet s počítačem alespoň na uživatelské úrovni a uživatelská práce s webem. Výhodou (i když nikoli nezbytným předpokladem) je znalost principů objektového programování. Též vhodné (nikoli nezbytné) je mít alespoň základní zkušenost s prací s databázemi. Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce: https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-PHP.1

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Svozil Daniel prof. Mgr. Ph.D. (07.02.2018)

Pro zı́skánı́ klasifikovaného zápočtu je potřeba dostatek bodů z písemných testů.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1.5 42
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha