PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Marketing - B501006
Anglický název: Marketing
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Králová Petra Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB501006
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

Z: JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický Marketing. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-247-4670-8.

Z: KARLÍČEK, M. a kol. Základy marketingu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-247-4208-3.

Z: KOTLER, P. T., AMSTRONG, G. Principles of Marketing, 17th Edition. Harlow: Pearson, 2017. ISBN: 978-0134492513

Sylabus
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

1. Podstata, pojetí a funkce marketingu. Vývoj a definice marketingu, marketingové koncepce. Internacionální marketing a proces globalizace.

2. Marketingová strategie, role a principy marketingového řízení podniku. Marketingový audit, měření a vyhodnocování marketingových aktivit.

3. Marketingové analýzy prostředí - charakteristika, důvody analýzy, marketingové mikroprostředí a makroprostředí.

4. Analýza konkurence a konkurenční strategie. Identifikace a strategie konkurentů. Zdroj konkurenční výhody.

5. Typologie zákazníků, chování kupujících na spotřebitelském, obchodním, průmyslovém a státním trhu.

6. Informace, zdroje informací a informační systém podniku.

7. Proces, etapy a metody marketingového výzkumu. Způsoby zpracování informací.

8. Segmentace trhu, segmentační proměnné, targeting, značka a positioning.

9. Produkt a produktový mix (značka, design, obal). Životní cyklus produktu, řízení produktových řad, BCG matice. Budování a řízení značky. Inovace a zavádění nových výrobků na trh.

10. Cena a cenový mix. Cenové strategie, zásady postupu a tvorby cen.

11. Distribuce a distribuční mix. Distribuční kanály a organizace prodeje. Distribuční strategie. E-commerce.

12. Komunikace, nástroje marketingové komunikace a marketingový komunikační mix.

13. Etické a legislativní aspekty v marketingu.

14. Nové marketingové trendy.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (09.02.2024)

Zápočet: aktivita na cvičeních a průběžné úkoly (30%), Case Study – Marketingová strategie a analýza okolí vybraného podnikatelského subjektu (70%)

Zkouška: Teoretické zvládnutí probíraných témat (v rozsahu přednášek, cvičení a povinné literatury) včetně praktické aplikace na konkrétních příkladech bude prověřeno zkouškou.

 
VŠCHT Praha