Statistika 1 - B501009
Anglický název: Statistics 1
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:55 / 55 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB501009
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
V předmětu Statistika I se studenti seznámí se základy teorie pravděpodobnosti a statistiky a procvičí si teoretické koncepty na různých praktických problémech. Studenti se také seznámí se základy zpracování, prezentace a interpretace dat. Kurz je přípravou na další zkoumání statistických metod pro elementární analýzu ekonomických a sociálních jevů. Studenti se naučí rozlišovat situace a vhodné metody pro dané okolnosti a typy dat. Bude poskytnut také návod na správnou prezentaci a interpretaci dat a jejich výsledků. Vybraná témata budou prezentována ve výpočetním prostředí MS Excel a Gretl.
Poslední úprava: Koťátková Stránská Pavla (13.09.2023)
Literatura

Z: BUDÍKOVÁ, M., KRÁLOVÁ, M., MAROŠ, B. (2010), Průvodce statistickými metodami. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3243-5.

D: ANDĚL, J. (2002), Základy matematické statistiky, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Preprint.

D: HENDL, J. (2004), Přehled statistických metod zpracování dat, Praha, Portál. ISBN 80-7178-820-1

D: KOŽÍŠEK, J., STIEBEROVÁ, B.: Statistika v příkladech, Verlag Dashofer, Praha 2012.

D: HINDLS, R., HRONOVÁ, S. a kol. (2007), Statistika pro ekonomy, Professional publishing. ISBN 978-80-86946-43-6.

D: LIND, D., MARCHAL, W., WATHEN, S. (2015), Statistical Techniques in Business and Economics, (16th Edition). McGraw-Hill Education. ISBN-13: 978-0078020520.

D: TRIOLA, M., F. (2015), Essentials of Statistics (5th Edition), Pearson Education. ISBN-13: 978-0321924599.

Poslední úprava: Krajčová Jana (15.09.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Po získání zápočtu se student může přihlásit ke zkoušce. Zkouška bude písemná, v předem vyhlášených termínech.

Studenti se musí na vybraný termín přihlásit v SIS. Zkouška trvá 90 minut a její maximální délka je 90 minut.

počet bodů je 100. Zkouška se bude skládat ze dvou částí - teoretické části (maximálně 50 bodů) a části, která se skládá ze dvou částí.

praktické části (maximálně 50 bodů).

Pro úspěšné složení zkoušky musí student získat alespoň 25 bodů z následujících bodů

z každé z obou částí.

Poslední úprava: Koťátková Stránská Pavla (13.09.2023)
Sylabus -

1. Úvod do statistiky, základní statistické pojmy - výběrové setření, četnosti, typy dat, tabulková a grafická reprezentace,

2. Popisná statistika - míry polohy a variability (střední hodnota, rozptyl, variační koeficient, p-kvantil, medián, modus), základní vlastnosti

3. Popisná statistika - koeficient šikmosti, koeficient špičatosti, rozklad rozptylu

4. Pravděpodobnost – náhodná veličina diskrétní a spojitá, jedno- a vícerozměrná, základní charakteristiky

5. Pravděpodobnost a pravděpodobnostní rozděleni (jednorozměrná diskrétní náhodná veličina) - pravděpodobnostní funkce, kumulativní distribuční funkce jednorozměrné náhodné, základní vlastnosti, vybraná diskrétní rozdělení pravděpodobnosti a jejích základní číselné charakteristiky

6. Pravděpodobnost a pravděpodobnostní rozdělení (jednorozměrná spojitá náhodná veličina) – hustota pravděpodobnosti, kumulativní distribuční funkce jednorozměrné náhodné veličiny, základní vlastnosti, vybraná spojitá rozdělení pravděpodobnosti a jejích základní číselné charakteristiky

7. Pravděpodobnostní rozdělení vícerozměrného náhodného vektoru - pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, kumulativní distribuční funkce, marginální a podmíněné rozdělení pravděpodobnosti, nezávislost složek náhodného vektoru, základní číselné charakteristiky vícerozměrného náhodného vektoru

8. Statistická indukce – základní soubor a výběrový soubor, odhady parametrů: bodové a intervalové odhady (jednostranné a oboustranné) pro střední hodnotu a rozptyl

9. Úvod do testováni hypotéz – statistická hypotéza, nulová a alternativní hypotéza, hladina významnosti, kritické hodnoty, kritický obor, chyba 1. a 2. druhu, p-hodnota, testovací kritérium, jednostranní a oboustranní alternativní hypotéza

10. Testovaní hypotéz: základní parametrické testy – testy o střední hodnotě (jednovýběrové), testy o rozptylu (jednovýběrové)

11. Testovaní hypotéz: základní parametrické testy – testy o střední hodnotě (dvojvýběrové pro závislé a nezávislé soubory), testy o rozptylu (dvojvýběrové)

12. Testovaní hypotéz: základní neparametrické testy - jedno-výběrový a dvoj-výběrový Wilcoxon test, znaménkový test

13. Testovaní hypotéz: základní neparametrické testy - dvou-výběrový Kolmogorov-Smirnov test a další

14. Shrnuti

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Student získá zápočet za docházku, aktivitu na cvičeních a absolvování zápočtové písemné práce na min. 50 % ze všech částí.

Po získání zápočtu se student může přihlásit ke zkoušce. Zkouška bude písemná, v předem vyhlášených termínech.

Studenti se musí na vybraný termín přihlásit v SIS. Zkouška trvá 90 minut a její maximální délka je 90 minut.

počet bodů je 100. Zkouška se bude skládat ze dvou částí - teoretické části (maximálně 50 bodů) a části, která se skládá ze dvou částí.

praktické části (maximálně 50 bodů).

Pro úspěšné složení zkoušky musí student získat alespoň 25 bodů z následujících bodů

z každé z obou částí.

Poslední úprava: Koťátková Stránská Pavla (13.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 10
Zkouškový test 70
Průběžné a zápočtové testy 20