PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Statistics 1 - AB501009
Anglický název: Statistics 1
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501009
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
V předmětu Statistika I se studenti seznámí se základy teorie pravděpodobnosti a statistiky a procvičí si teoretické koncepty na různých praktických problémech. Studenti se také seznámí se základy zpracování, prezentace a interpretace dat. Kurz je přípravou na další zkoumání statistických metod pro elementární analýzu ekonomických a sociálních jevů. Studenti se naučí rozlišovat situace a vhodné metody pro dané okolnosti a typy dat. Bude poskytnut také návod na správnou prezentaci a interpretaci dat a jejich výsledků. Vybraná témata budou prezentována ve výpočetním prostředí MS Excel a Gretl.
Poslední úprava: Koťátková Stránská Pavla (12.09.2023)
Literatura -

Z: BUDÍKOVÁ, M., KRÁLOVÁ, M., MAROŠ, B. Průvodce statistickými metodami. Praha: Grada Publishing, 2010.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J. Vícerozměrné statistické metody 1. Praha: Informatorium. 2006.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., MALÁ, I. Vícerozměrné statistické metody 2. Praha: Informatorium. 2005.

D: HINDLS, R. a kol. Statistika pro ekonomy. Praha: Profesional Publishing. 2007.

Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Po získání zápočtu se student může přihlásit ke zkoušce. Zkouška bude písemná, v předem vyhlášených termínech.

Studenti se musí na vybraný termín přihlásit v SIS. Zkouška trvá 90 minut a její maximální délka je 90 minut.

počet bodů je 100. Zkouška se bude skládat ze dvou částí - teoretické části (maximálně 50 bodů) a části, která se skládá ze dvou částí.

praktické části (maximálně 50 bodů).

Pro úspěšné složení zkoušky musí student získat alespoň 25 bodů z následujících bodů

z každé z obou částí.

Poslední úprava: Koťátková Stránská Pavla (12.09.2023)
Sylabus -

1. Úvod do statistiky. Typy dat, reprezentace a vizualizace dat.

2. Základy teorie pravděpodobnosti. Náhodné experimenty, výběrový prostor, události, pravděpodobnosti.

3. Axiomy pravděpodobnosti. Elementární věty o pravděpodobnosti, podmíněná pravděpodobnost, pravidlo násobení. Subjektivní pravděpodobnost.

4. Náhodná veličina a teorie pravděpodobnosti. Náhodná veličina, četnost, rozdělení pravděpodobnosti a jeho zobrazení a hlavní charakteristiky. Pravděpodobnostní funkce, funkce hustoty, kumulativní distribuční funkce a jejich vlastnosti.

5. Vybraná rozdělení pravděpodobnosti I. Diskrétní náhodná veličina.

6. Vybraná rozdělení pravděpodobnosti II. Spojitá náhodná veličina.

7. Vícerozměrná náhodná veličina. Náhodné vektory a vícerozměrná pravděpodobnostní rozdělení.

8. Společná, marginální a podmíněná pravděpodobnost. Nezávislost.

9. Ukládání dat do náhodných veličin, zavedení popisné statistiky, charakteristiky polohy a variability, centrální momenty. Rozklad rozptylu.

10. Úvod do statistické inference. Od pochopení vzorku k posouzení populace. Bodové a intervalové odhady.

11. Pokračování statistické inference. Testování hypotéz: nulová a alternativní hypotéza, hladina významnosti, kritické hodnoty a interval zamítnutí, chyby typu I a typu II, p-hodnota, jednostranná a oboustranná alternativní hypotéza.

12. Základní parametrické testy: rovnost průměru, rozptylu, jednovýběrové nebo dvouvýběrové testy.

13. Úvod do neparametrických testů. Význam normality. Přiřazování hodností. Vybrané neparametrické testy: Mann-Whitney, Wilcoxon rank-sum, znaménkový test.

14. Závěrečná rekapitulace, konzultace.

Poslední úprava: Koťátková Stránská Pavla (12.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet může být studentovi udělen na základě jeho účasti na praktických cvičeních a odevzdaných domácích úkolů v průběhu semestru. Případně může student na konci semestru složit test, v němž dosáhne minimálně 60 % požadovaného skóre. Minimální požadovaná účast na seminářích je 75 %. Podrobnosti budou dohodnuty s vyučujícím semináře na začátku semestru.

K tomu, aby se student mohl zúčastnit závěrečné zkoušky, je zapotřebí zápočet. Závěrečná zkouška bude zahrnovat jak teorii, tak praktická cvičení. Zkouška bude mít písemnou formu, ale může být doplněna ústní zkouškou.

Poslední úprava: Koťátková Stránská Pavla (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 80
Průběžné a zápočtové testy 20

 
VŠCHT Praha