PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Statistika 1 - B501009
Anglický název: Statistics 1
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 50 / 50 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB501009
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura
Poslední úprava: Krajčová Jana Mgr. Ph.D., M.A. (15.09.2020)

Z: BUDÍKOVÁ, M., KRÁLOVÁ, M., MAROŠ, B. (2010), Průvodce statistickými metodami. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3243-5.

D: ANDĚL, J. (2002), Základy matematické statistiky, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Preprint.

D: HENDL, J. (2004), Přehled statistických metod zpracování dat, Praha, Portál. ISBN 80-7178-820-1

D: KOŽÍŠEK, J., STIEBEROVÁ, B.: Statistika v příkladech, Verlag Dashofer, Praha 2012.

D: HINDLS, R., HRONOVÁ, S. a kol. (2007), Statistika pro ekonomy, Professional publishing. ISBN 978-80-86946-43-6.

D: LIND, D., MARCHAL, W., WATHEN, S. (2015), Statistical Techniques in Business and Economics, (16th Edition). McGraw-Hill Education. ISBN-13: 978-0078020520.

D: TRIOLA, M., F. (2015), Essentials of Statistics (5th Edition), Pearson Education. ISBN-13: 978-0321924599.

Sylabus
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

1. Úvod do statistiky, základní statistické pojmy - výběrové setření, četnosti, typy dat, tabulková a grafická reprezentace,

2. Popisná statistika - míry polohy a variability (střední hodnota, rozptyl, variační koeficient, p-kvantil, medián, modus), základní vlastnosti

3. Popisná statistika - koeficient šikmosti, koeficient špičatosti, rozklad rozptylu

4. Pravděpodobnost – náhodná veličina diskrétní a spojitá, jedno- a vícerozměrná, základní charakteristiky

5. Pravděpodobnost a pravděpodobnostní rozděleni (jednorozměrná diskrétní náhodná veličina) - pravděpodobnostní funkce, kumulativní distribuční funkce jednorozměrné náhodné, základní vlastnosti, vybraná diskrétní rozdělení pravděpodobnosti a jejích základní číselné charakteristiky

6. Pravděpodobnost a pravděpodobnostní rozdělení (jednorozměrná spojitá náhodná veličina) – hustota pravděpodobnosti, kumulativní distribuční funkce jednorozměrné náhodné veličiny, základní vlastnosti, vybraná spojitá rozdělení pravděpodobnosti a jejích základní číselné charakteristiky

7. Pravděpodobnostní rozdělení vícerozměrného náhodného vektoru - pravděpodobnostní funkce, hustota pravděpodobnosti, kumulativní distribuční funkce, marginální a podmíněné rozdělení pravděpodobnosti, nezávislost složek náhodného vektoru, základní číselné charakteristiky vícerozměrného náhodného vektoru

8. Statistická indukce – základní soubor a výběrový soubor, odhady parametrů: bodové a intervalové odhady (jednostranné a oboustranné) pro střední hodnotu a rozptyl

9. Úvod do testováni hypotéz – statistická hypotéza, nulová a alternativní hypotéza, hladina významnosti, kritické hodnoty, kritický obor, chyba 1. a 2. druhu, p-hodnota, testovací kritérium, jednostranní a oboustranní alternativní hypotéza

10. Testovaní hypotéz: základní parametrické testy – testy o střední hodnotě (jednovýběrové), testy o rozptylu (jednovýběrové)

11. Testovaní hypotéz: základní parametrické testy – testy o střední hodnotě (dvojvýběrové pro závislé a nezávislé soubory), testy o rozptylu (dvojvýběrové)

12. Testovaní hypotéz: základní neparametrické testy - jedno-výběrový a dvoj-výběrový Wilcoxon test, znaménkový test

13. Testovaní hypotéz: základní neparametrické testy - dvou-výběrový Kolmogorov-Smirnov test a další

14. Shrnuti

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

Zápočet - minimální aktivní účast na cvičení v rozsahu 75 %, vypracování semestrálního projektu v požadované kvalitě a rozsahu a napsání testu na minimální úroveň 60%.

Zkouška je vždy písemná a obvykle je doplněná ústní částí.

 
VŠCHT Praha