Právo - B501012
Anglický název: Principles of Law
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=1249
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lochmanová Ludmila doc. JUDr. Ph.D.
Záměnnost : AB501012
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura

Z: Janků, M. a kol. Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. C. H. Beck, 2016

Z: Chalupa/Reiterman/Grinc. Obchodní korporace. Základy soukromého práva VII. C. H. Beck, 2017.

D: Hůrka, P. Pracovní právo v bodech s příklady. Wolters Kluwer ČR, 2019

D: Janků/Kelblová/Uhlířová/Zapletalová a kol. Nové občanské právo v kostce. C. H. Beck, 2014

D: Janků/Marek. Vybrané kapitoly soukromého práva. C. H. Beck. 2018

Aktuální úpravy příslušných zákonů.

Poslední úprava: Scholleová Hana (03.09.2021)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Diskuze k judikátům.

Poslední úprava: Scholleová Hana (03.09.2021)
Sylabus

1. Úvod do právní nauky – právo a jeho prameny, právní systémy, právní normy a jejich síla, principy práva, právní vztahy.

2. Soukromé právo a veřejné právo – znaky. Dobré mravy a veřejný pořádek v právu.

3. Občanské právo – pojem, principy; struktura občanského zákoníku. Osoby – fyzická osoba a právnická osoba. Spotřebitel. Podnikatel. Věc ve smyslu právním.

4. Právnické osoby – založení, vznik, zrušení, zánik; neplatnost právnické osoby. Jednání za právnickou osobu. Spolek; fundace; ústav.

5. Obchodní právo – vztah občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích (název/firma, sídlo, obchodní závod a jeho pobočky, rodinný závod, obchodní tajemství, obchodní listiny, aj.).

6. Smlouvy – jednání o uzavření, změna, zánik. Zajištění a utvrzení dluhu.

7. Vybrané smluvní typy: kupní smlouva, smlouva o dílo, výpůjčka, zápůjčka, úvěr, pacht, licence, obchodní zastoupení, tiché společenství aj.

8. Obchodní korporace – obecné pojmy a instituty dle zákona o obchodních korporacích: vklad, podíl, základní kapitál. Statutární orgán obchodních korporací.

9. Veřejná obchodní společnost. Komanditní společnost. Společnost s ručením omezeným.

10. Akciová společnost. Družstvo. Nadnárodní korporace.

11. Ústavní právo: Ústava ČR, Listina základních práv a svobod. Zákonodárný proces.

12. Správní právo: systematika. Obecní zřízení (obce a kraje).

13. Trestní právo: základní pojmy a instituty obsažené v trestním zákoníku.

14. Shrnutí, systematizace.

Poslední úprava: Scholleová Hana (03.09.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Závěrečný písemný test s následnou diskuzí.

Poslední úprava: Scholleová Hana (03.09.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84