Podnikové finance - B501016
Anglický název: Corporate Finance
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / 120 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D.
Záměnnost : AB501016
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura

Z: Kislingerová, E. Manažerské finance. 3. vyd. Praha : C.H.Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-194-9.

Z: Scholleová, H., Štamfestová, P. Finance podniku. 1. vyd. Praha : Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5544-1.

Z: Knápková A., Pavelková D., Šteker K.: Finanční analýza. 2. vyd. Praha : Grada, 2017. ISBN: 978-80-247-4456-8.

Aktuální internetové zdroje legislativního charakteru.

D: Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F. Principles of Corporate Finance. 13th ed. New York: McGraw-Hill, 2019. ISBN: 978-1260565553.

D: Scholleová, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 3. vyd. Praha : Grada, 2017. ISBN: 978-80-271-0413-0.

D: Špička, J.: Finanční analýza organizace z pohledu zájmových skupin. Praha : C. H. Beck, 2017. ISBN: 978-80-7400-664-7.

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Sylabus

1. Základní cíle finančního řízení podniku – rozpad na dílčí cíle.

2. Sledované hodnotové veličiny – tříbilanční systém, souvislost stavových a tokových veličin.

3. Struktura majetku a kapitálu podniku, determinanty struktury.

4. Zdroje podnikového financování – dostupnost, rozsah a cena zdrojů v závislosti na životním cyklu.

5. Dlouhodobé financování a finanční mix – náklady kapitálu, působení úrokového daňového štítu, WACC.

6. Výnosové hledisko volby kapitálové struktury – finanční páka, podmínky působení, efekt finanční páky.

7. Spojení provozního a finančního rizika – model propojení provozní a finanční páky.

8. Finanční analýza – vymezení, zdroje, uživatelé, metody, analýza absolutních ukazatelů, horizontální a vertikální analýza, bilanční pravidla rovnovážného financování, pracovní kapitál.

9. Finanční analýza – analýza poměrových ukazatelů, paralelní a pyramidový systém ukazatelů, ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti, kapitálového trhu, produktivity.

10. Finanční analýza – pokročilejší metody hodnocení – EVA, Du Pontův rozklad, logaritmická analýza, bonitní a bankrotní modely, rozklad INFA, mezipodnikové srovnávání.

11. Investiční činnost podniku, metody hodnocení investic, NPV, IRR, doba návratnosti, profitability index.

12. Rozdělování zisku a vliv na hodnotu podniku.

13. Prevence podnikových krizí – systémy včasné výstrahy, symptomy, fáze krize, možnosti řešení, důsledky, insolvence.

14. Fúze a akvizice jako nástroj rozvoje podniku – důvody, rizika.

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet: průběžný test min 50 %, kladně hodnocená seminární práce

Zkouška: část písemná – test a ústní (nutno získat min. 50 % z každé z částí)

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Práce na individuálním projektu 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168