PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2023/2024
  
Principles of Corporate Finance - AB501016
Anglický název: Principles of Corporate Finance
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501016
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
The aim of the course is to gain knowledge and develop skills in the field of financial management tools, the needs of corporate financing, performance analysis. The business should be understood in its complexity, especially with regard to the basic business goal – the growth of market value and maximizing assets for owners.
Poslední úprava: Scholleová Hana (10.12.2021)
Literatura -

Z: Atrill, P. Financial Management for Decision Makers. 8th ed. Pearson, 2017. ISBN: 9781292099040.

D: Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F. Principles of Corporate Finance. 13th ed. New York: McGraw-Hill, 2019. ISBN: 978-1260565553.

Poslední úprava: Čámská Dagmar (16.09.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet: minimálně 50 % z průběžného test, akceptovaná verze seminární práce

Zkouška: písemná část po úspěšném absolvování (zisk alespoň 50 %) následována ústní částí

Ústní část se nemůže konat bez úspěšného složení písemné části.

V případě neúspěchu u ústní části je nezbytné opakovat i písemnou část.

Poslední úprava: Čámská Dagmar (10.02.2021)
Sylabus -

1. Základní cíle finančního řízení podniku – rozpad na dílčí cíle.

2. Sledované hodnotové veličiny – tříbilanční systém, souvislost stavových a tokových veličin.

3. Struktura majetku a kapitálu podniku, determinanty struktury.

4. Zdroje podnikového financování – dostupnost, rozsah a cena zdrojů v závislosti na životním cyklu.

5. Dlouhodobé financování a finanční mix – náklady kapitálu, působení úrokového daňového štítu, WACC.

6. Výnosové hledisko volby kapitálové struktury – finanční páka, podmínky působení, efekt finanční páky.

7. Spojení provozního a finančního rizika – model propojení provozní a finanční páky.

8. Finanční analýza – vymezení, zdroje, uživatelé, metody, analýza absolutních ukazatelů, horizontální a vertikální analýza, bilanční pravidla rovnovážného financování, pracovní kapitál.

9. Finanční analýza – analýza poměrových ukazatelů, paralelní a pyramidový systém ukazatelů, ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti, kapitálového trhu, produktivity.

10. Finanční analýza – pokročilejší metody hodnocení – EVA, Du Pontův rozklad, logaritmická analýza, bonitní a bankrotní modely, rozklad INFA, mezipodnikové srovnávání.

11. Investiční činnost podniku, metody hodnocení investic, NPV, IRR, doba návratnosti, profitability index.

12. Rozdělování zisku a vliv na hodnotu podniku.

13. Prevence podnikových krizí – systémy včasné výstrahy, symptomy, fáze krize, možnosti řešení, důsledky, insolvence.

14. Fúze a akvizice jako nástroj rozvoje podniku – důvody, rizika.

Poslední úprava: Čámská Dagmar (09.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet: minimálně 50 % z průběžného testu, akceptovaná verze seminární práce

Zkouška: písemná část po úspěšném absolvování (zisk alespoň 50 %) následována ústní částí

Ústní část se nemůže konat bez úspěšného složení písemné části.

V případě neúspěchu u ústní části je nezbytné opakovat i písemnou část.

Poslední úprava: Čámská Dagmar (09.02.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 4
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.4 10
Práce na individuálním projektu 2 56
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
Účast na seminářích 1 28
6 / 6 168 / 168
 
VŠCHT Praha