PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Leadership a vzdělávání zaměstnanců - B501024
Anglický název: Leadership and Employee Training
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:12 / 12 (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Tureckiová Michaela PhDr. CSc., MBA
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura

Z: BARTOŇKOVÁ, H. 2010. Firemní vzdělávání. Praha: Grada.

Z: JAROŠOVÁ, E., PAVLICA, K. 2015. Vyvážený leadership - Dynamika manažerských dovedností. Praha: Management Press.

D: PROCHÁZKA, J., VACULÍK, M., SMUTNÝ, P. 2013. Psychologie efektivního leadershipu. Praha: Grada.

D: STÝBLO, J. 2013. Leadership v organizaci. Praha: Ústav práva.

D: TURECKIOVÁ, M. 2007. Klíč k účinnému vedení lidí: odemkněte potenciál svých spolupracovníků. Praha: Grada

D: VODÁK, J., KUCHARČÍKOVÁ, A. 2011. Efektivní vzdělávání zaměstnanců, 2. vyd. Praha: Grada.

Poslední úprava: Tureckiová Michaela (17.09.2023)
Sylabus

1. Úvod do předmětu - klíčové pojmy a vztahy mezi nimi

2. Přehled vývoje přístupů k leadershipu

3. Styly vedení lidí a situační podmíněnost jejich využití

4. Vztah managementu a leadershipu teorii a podnikové praxi

5. Funkce, role a kompetence vedoucích zaměstnanců jako manažerů a lídrů

6. Transakční, transformační a strategický leadership

7. Pozitivní vedení a vyvážený leadership

8. Strategický přístup ke vzdělávání zaměstnanců

9. Koncepce a politika vzdělávání v teorii a praxi průmyslových podniků

10. Horizontální a vertikální integrace vzdělávání zaměstnanců do podnikových procesů

11. Systém a cyklus vzdělávání zaměstnanců

12. Identifikace a rozvoj talentů a klíčových zaměstnanců v podniku

13. Učící se organizace a management znalosti

14. Intelektuální kapitál podniku

Poslední úprava: Tureckiová Michaela (17.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Zápočet: Prezentace výstupů ze skupinové práce (aktivní účast na cvičeních) a zpracování portfólia výstupů z aktivit na cvičeních: styly vedení, kompetence manažera a lídra, rámcová koncepce vzdělávání zaměstnanců v praxi konkrétní organizace, projekt vzdělávací akce podle zadané metodiky.

Zkouška: Ústní zkouška v rozsahu sylabu předmětu.

Poslední úprava: Tureckiová Michaela (17.09.2023)
 
VŠCHT Praha