PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Řemeslné techniky I - B700002
Anglický název: Handicraft Techniques I
Zajišťuje: Ústav chemické technologie restaurování památek (148)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/10, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Garant: Krajíček Milan MgA.
Nikendey Václav Ing.
Holomečková Věra
Třída: Základní laboratoře
Záměnnost : N700002, Z700002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Náplň předmětu je volena dle specializace a slouží k výuce a rozvíjení řemeslných dovedností potřebných pro konzervování – restaurování.
Poslední úprava: Drábková Klára (29.03.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

• potřebné řemeslné dovednosti podle své specializace

• využít své řemeslné dovednosti pro restaurování

Poslední úprava: Drábková Klára (29.03.2021)
Literatura -

specializace Kovy:

Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011.

Kolektiv autorů: Čištění kovů, Technické muzeum v Brně, Brno, 2016. ISBN 978-80-87896-37-2.

Metodické centrum konzervace: Výzdobné techniky kovů I., Technické muzeum v Brně, 2014, ISBN 978-80-87896-10-5.

Metodické centrum konzervace: Výzdobné techniky kovů II., Technické muzeum v Brně, 2015. ISBN 978-80-87896-22-8.

Metodické centrum konzervace: Povrchové úpravy železných kovů, Technické muzeum v Brně, 2012. ISBN 978-80-86413-94-5.

Metodické centrum konzervace: Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách, Technické muzeum v Brně, 2013. ISBN 978-80-87896-00-6.

Filip J.: Umělecké řemeslo v Pravěku, Brno, 1997. ISBN 80-85436-58-2.

Urbanová M.: Smalt ve výtvarné tvorbě, Praha, 2013. ISBN 978-80-247-4876-4.

specializace Sklo a keramika:

Hanykýř V. a kol.: Keramika, Plzeňský kraj, PRESSFIL s. r. o., 2011.

Action L., Smith N.: Practical Ceramic Conservation, The Crowood Press. 2003.

Buys S., Oakley V.: Conservation and Restoration of Ceramics, Elsevier Ltd. 2007.

Drahotová O. a kol.: Historie sklářské výroby v Českých zemích I. a II díl, Academia Praha, 2005.

Davison S.: Conservation and Restoration of Glass, 2nd ed.,Butterworth – Heinemann, Oxford, 2003.

Koob S. P.: Conservation and care of Glass Objects, Archetype Publications, New York, 2006.

specializace Textil:

Z Fajmon,J. Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

Z Harris,J. 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

D Philips,B. Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

Z Staňková,J.,Baran,L. Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

Z Staňková,J. České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

Poslední úprava: Drábková Klára (29.03.2021)
Studijní opory -

Studijní materiály u vyučujícího.

Poslední úprava: Kučerová Irena (20.02.2018)
Sylabus -

Náplň předmětu je volena dle specializace:

Kovy

• Základy obrábění kovů (pilování)

• Odlévání kovů (formování - druhy forem)

• Odlévání kovů (odlévání nízkotavitelných slitin - cín, zinek)

• Odlévání kovů (formování do písku, dvoudílná forma - hliník)

• Tvarování a úpravy kovů za tepla (kování, žíhání, rekrystalizace)

• Dělení a tvarování kovů za studena (řezání, stáčení, válcování, protahování)

• Povrchové úpravy kovů a jejich fixace (matování, pískování)

• Řemeslné techniky zpracování kovů (kovotepectví, galvanoplastika)

Sklo a keramika

• Sklo - tepelné techniky - zpracování skla nad kahanem

• Sklo - studené techniky - broušení a rytí skla

• Sklo - plošné techniky - malba skla

• Sklo - doplňkové techniky - tiffany technika a vitráž

• Keramika - modelování figurální keramiky

• Modelování duté keramiky

• Reprodukční a rozmnožovací techniky pomocí forem

• Plošné a plastické zdobení keramiky

Textil

• Předtkalcovské a lidové tkaniny

• Tkalcovské techniky

• Paličkovaná a šitá krajka - základní a odvozené techniky

• Paličkovaná a šitá historická krajka

• Lidová výšivka

• Historická výšivka

Poslední úprava: Drábková Klára (29.03.2021)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Pátková Vlasta (11.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět je zakončen zápočtem. Podmínkou pro získání zápočtu je povinná účast na výuce a vypracování úkolů dle zadání.

Poslední úprava: Kučerová Irena (11.03.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Práce na individuálním projektu 1 28
6 / 6 168 / 168
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 50
Protokoly z individuálních projektů 50

 
VŠCHT Praha