PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy práva - B832001
Anglický název: Fundamentals of Law
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Staré označení: ZSOP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Urban Michal JUDr. Mgr. Ph.D.
Příbramská Klára Mgr.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (14.02.2018)
Předmět je zaměřen na pochopení základních právních principů a pojmů. Základ tvoří seznámení s několika nejdůležitějšími právními odvětvími a jejich základními instituty a postupy.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (14.02.2018)

Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni porozumět základním právním institutům, pojmům a postupům. Dále budou schopni samostatně zpracovat jednodušší podání a smlouvy v přednášených oborech práva.

Literatura -
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (07.02.2018)

Z: Hradil, P.: Právo pro gymnázia, obchodní akademie, střední a vyšší odborné školy, aktuální vydání. ISBN 978-80-260-5004-9.

Z: Šíma, A.; Suk, M.: Základy práva pro střední a vyšší odborné školy, aktuální vydání. ISBN 978-80-7400-663-0.

D: Hradil, P.: Základy práva pro střední školy, aktuální vydání. ISBN 978-80-270-2591-6.

D: Gerloch, A.: Teorie práva, aktuální vydání. ISBN 978-80-7380-652-1.

D: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

D: Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku České republiky

D: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

D: Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích

D: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

D: Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

D: Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

D: Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.01.2018)

Žádné.

Sylabus -
Poslední úprava: Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D. (14.02.2018)

1) Úvod do problematiky - teorie a základní principy

2) Systém a prameny práva

3) Základní lidská a občanská práva a povinnosti

4) Občanskoprávní vztahy

5) Závazky - vznik, změna, zánik, zajištění, prodlení, promlčení

6) Smlouvy - náležitosti, podnikatelské a spotřebitelské

7) Právo obchodních korporací

8) Pracovní právo

9) Závazky z pracovního poměru

10) Jiná práva a povinnosti dle zákoníku práce - odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

11) Správní právo

12) Činnost veřejné správy

13) Uplatňování a ochrana práva

14) Mýty a fakta, závěrečné shrnutí problematiky

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (18.01.2018)

Žádné studijní prekvizity se nevyžadují.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 40
Domácí příprava na výuku 10
Zkouškový test 50

 
VŠCHT Praha