PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Myšlení vztahu člověk a technika - B832004
Anglický název: Reflexions on the human-technology relation
Zajišťuje: Ústav učitelství chemie a humanitních věd (832)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Pacvoň Michal Mgr. Ph.D.
Anotace
Předmět se zabývá filosofií techniky a různými modalitami, které vznikají ve vztahu člověk a technika na individuální i kolektivní úrovni. Součástí bude také sledování proměn a vývoje tohoto vztahu v dějinách s důrazem na aktuální situaci.
Poslední úprava: Pátková Vlasta (14.07.2021)
Literatura

Z: McLuhan, Marshall, Člověk, média a elektronická kultura, Brno, Jota, 2000.

Z: Virilio, Paul, Informatická bomba, Červený kostelec, Nakladatelství Pavel Mervart, 2004.

D: Simondon, Gilbert, Du mode d’existence des objets techniques, Paříž, Aubier, 1989.

D: Jung, Carl Gustav, Tajemno na obzoru, Brno, Nakladatelství Tomáše Janečka, 1999.

D: Flusser, Vilém, Do universa technických obrazu, Praha, OSVU, 2001.

Poslední úprava: Pátková Vlasta (14.07.2021)
Sylabus

1) Co je technika? Nástroj, stroj, kolektivní uspořádaní. Technosféra jako soubor technických jedinců a kolektivních uspořádání. Vývoj technosféry.

2) Vztah člověk a technika. Individuální a sociální dimenze. Jedinec jako produkt prostředí a technosféry. Tři stupně evoluce: fyzikální, biologická a technická.

3) Individuace, pojem individuace podle Carla Gustave Junga. Symbolický život jako způsob zpracování techniky na psychické úrovni. 3 úrovně individuace: psychická, kolektivní a technická.

4) Mýtus, Prométheus a Epimétheus, mýty o vzniku člověka a techniky. Funkce mýtu, živé mýty o člověku a technice. Vědomí a nevědomí.

5) Člověk a stroj, protiklad nebo „spřažení“? Simondon a individuace technického předmětu. Člověk jako „servomechanismus“ stroje nebo stroj jako externalizace a rozvinutí člověka?

6) Technika a lidské tělo. Vývoj od nástroje jako prodloužení těla přes externalizaci v podobě stroje jako technického individua. Hranice tohoto procesu. Technologie těla a technologie mysli.

7) Negativní dopady procesu technické exteriorizace, dvě vlny proletarizace, „vyprazdňování“ lidského. Stieglerova a Viriliova kritika techniky.

8) Napětí mezi technopesimismem a technofílií, utopie kontra apokalypsa, hledání střední cesty. Ekologie a technika. Etická dimenze otevíraná vývojem spřažení člověk-technika.

9) Fantazmatické kořeny techniky, „nadčlověk“ a stávání se spřažení člověk-technika. Nietzsche jako prorok technického věku. Světlá a temná tvář touhy. Jungův pojem stínu.

10) Blade runner a hranice reality. Mýtus počítače. Objevení nového světa, virtuální svět jako extenze a exteriorizace „reality“.

11) Pokus o historické uchopení vývoje vztahu člověk a technika. McLuhanova teorie médií, Flusserova teorie přechodu od třídimenzionální reality do bodového světa. Stiegler a technověda jako nová fáze vývoje techniky.

12) Simondonova emancipace techniky. Technika jako stínová část lidské společnosti. Ideál člověka jako dirigenta technických jedinců.

13) Technika a náboženství. Numinózní dimenze techniky a magická aura technických předmětů, golem a iphone. Vztah mezi technickým a náboženským myšlením podle Gilberta Simondona.

14) Budoucnost spřažení člověk technika, technická nesmrtelnost nebo rozpuštění člověka?, eschatologické mýty ve sci-fi literatuře

Poslední úprava: Pátková Vlasta (14.07.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Referát nebo závěrečná práce.

Poslední úprava: Čapek Adamec Martin (15.07.2021)
 
VŠCHT Praha