Řízení podnikových procesů - B837003
Anglický název: Management of Enterprise Processes
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety/managementpp
Staré označení: RPP
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D.
Záměnnost : AB837003, N437003
Je záměnnost pro: AB837003
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Náplní předmětu Management podnikových procesů jsou základní činnosti, které musí většina manažerů v podniku provádět. Věříme, že i ti, kteří neaspirují na manažerské posty, zde najdou dostatek zajímavých a důležitých informací nejenom pro úspěšnou pracovní kariéru. Pozornost je věnovaná základním manažerským funkcím, ale také systematickému přístupu k řešení problémů a vybraným aspektům řízení nákupu, výroby, marketingu a distribuce, stejně jako environmentálním a personálním aspektům v řízení podniků.
Poslední úprava: Botek Marek (30.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Nahlížet na řízení podniku jako na komplexní aktivitu složenou z dílčích funkcí

Racionálně vybírat z několika alternativ řešení

Popsat hlavní aspekty vybraných oblastí řízení podniku

Poslední úprava: Kubová Petra (04.01.2018)
Literatura -

Z:Bělohlávek, F., Košťan, P. Šuleř, O. Management. 1. vyd. Brno: ComputerPress, 2006. ISBN 80-251-0396-X.

D:Cejthamr V., Dědina J. Management a organizační chování, 2. akt. a rozš. vyd., Grada: Praha, 2010, 978-80-247-3348-7.

D:Janišová D., Křivánek M. Velká kniha o řízení firmy. Grada: Praha, 2013, 978-80-247-4337-0.

D:Daft R.L. Management,10th ed.,Thomson South-Western,2012,978-0-538-47953-0.

Poslední úprava: Botek Marek (30.05.2019)
Studijní opory -

management jakosti (Demingův cyklus, EFQM, Six sigma, TQM,...) https://managementmania.com/cs/rizeni-kvality

Poslední úprava: Botek Marek (12.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků) -

Zápočet obdrží všichni studenti, kteří v zápočtovém testu získají minimálně 55 % z maximálního počtu bodů. Získaný zápočet platí také pro následující zimní semestr, resp. letní semestr.

Zápočtový test se píše v zápočtovém týdnu. Každý má nárok právě na jeden řádný a jeden opravný termín. Nabídka termínů bude zveřejněná v studentském informačním systému.

Zkouška se skládá z písemné (test) a ústní části, do které postupují pouze ti studenti, kteří úspěšně projdou zkouškovým testem. Při neúspěšném absolvování ústní zkoušky (hodnocení F), musí student opakovat i písemnou část zkoušky.

Jako neúspěšné absolvování zkoušky se hodnotí i neúčast na zapsaném termínu bez řádné omluvy.

Poslední úprava: Botek Marek (30.05.2019)
Sylabus -

1. Úvod do managementu, evoluce manažerského myšlení

2. Manažerské prostředí - globalizace, inovace, etická a sociální odpovědnost, podniková kultura

3. Rozhodovací proces a jeho struktura.

4. Strategické řízení.

5. Marketingové řízení.

6. Logistické řízení.

7. Role manažera, styl vedení.

8. Motivace a stimulace, komunikace v podniku.

9. Řízení jednotlivců a skupin.

10. Delegování a koučování

11. Organizace podniku, organizační struktury.

12. Řízení jakosti a bezpečnosti v podniku

13. Kontrolní činnosti, controlling.

14. Time management a řízení změny

Poslední úprava: Botek Marek (31.05.2019)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Botek Marek (30.05.2019)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Credit will be given to all students who get at least 55% of the maximum number of points in the credit test. Credit obtained in a semester also applies in the one next semester.

The credit test is written in the credit (14th) week of the semester. Everyone has possibility to write it just once in regular and once in correction term. The offer of dates will be published in the student information system.

The exam consists of a written (test) and an oral part, which only the students who pass the exam test. If the oral exam is unsuccessful, the student must repeat the written part of the exam.

Unsuccessful completion of the exam is also assessed absence from the enrolled term without proper excuse.

Poslední úprava: Botek Marek (12.09.2023)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0 1
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 41
Účast na seminářích 0.5 14
4 / 4 112 / 112