PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy ekonomiky a managementu - B837004
Anglický název: Introduction to economy and managemen
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:40 / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://kem.vscht.cz/predmety
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Strachotová Dana Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Předmět Základy ekonomiky a managementu je koncipován tak, aby studenti získali aktuální přehled o základních pojmech a terminologii z podnikové ekonomiky. Absolventi předmětu by měli chápat tří bilanční systém podniku, orientovat se v členění nákladů a výnosů podniku a měli by porozumět základním podmínkám řízení zisku. Také by se měli orientovat v ukazatelích, pomocí kterých lze hodnotit efektivnost podnikových činností a měli by získat základní přehled z finančního řízení. Dále budou studenti v obecné rovině seznámeni se základní teoretickou bází managementu, díky čemuž získají přehled o jednotlivých dispozitivních funkcích managementu, jako jsou plánování, organizování a kontrola podpořené podsystémem vedení lidských zdrojů a personálním zabezpečením podniku.
Poslední úprava: Strachotová Dana (14.02.2022)
Literatura -

Z: SYNEK, M., a kolektiv. Manažerská ekonomika. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.

Z: BLAŽEK, L. Management. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4429-2.

Z: BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN P., ŠULEŘ, O. Management. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 802510396X.

D: SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E., a kolektiv. Podniková ekonomika. Praha: C. H. Beck, 2015. ISBN 978-80-7400-274-8.

D: BARAN, D., Controlling. Naklad. STU Bratislava, 2015. ISBN 978-80-227-4332-7.

D: SOUKUPOVÁ, V., STRACHOTOVÁ, D. Podniková ekonomika. Praha: VŠCHT, 2009. ISBN 978-80-7080-711-8.

D: SAMUELSON, W. F., MARKS, S. G. Managerial Economics. Boston: Wiley, 2003. ISBN 0470000449.

D: CEJTHAMR, V., DĚDINA J.Management a organizační chování.Praha: Grada, 2010. ISBN-978-80-247-3348-7.

Poslední úprava: Strachotová Dana (14.02.2022)
Sylabus -

01. Úvod – co je to podnik a podnikání

02. Základní ekonomické pojmy - výnosy, náklady, příjmy, výdaje, výsledek hospodaření, přidaná hodnota, a další

03. Majetková a kapitálová struktura

04. 3-bilanční systém podniku

05. Finanční řízení podniku

06. Finanční analýza a rozpočty

07. Řízení nákladů, vztahy mezi základními ekonomickými veličinami

08. Operativní řízení a plánování výroby

09. Vybrané standardy řízení a plánování výroby, THN

10. Úvod do managementu

11. Lidé v organizaci, organizační kultura

12. Úvod do plánování, strategické řízení a plánování

13. Další manažerské funkce (organizování a kontrola)

14. Dokončení témat, rezerva

Poslední úprava: Strachotová Dana (14.02.2022)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta)

Předmět je ukončen ústní zkouškou, která je podmíněna získáním zápočtu.

Nárok na zápočet má student, který v průběhu semestru získá min. 55 bodů ze 100. Body bude možné získat:

20 bodů za průběžné hodnocení 

40 bodů  za 1. test (8.-9. týden)

40 bodů 2. test (13.-14. týden)

v případě neúspěchu bude možné na začátku zkouškového období psát souhrnný test (100 bodů)

Poslední úprava: Strachotová Dana (14.02.2022)
 
VŠCHT Praha