PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Makroekonomie - B837009
Anglický název: Macroeconomics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Klečka Jiří Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Cílem makroekonomie je seznámit studenty s celkovým pohledem na ekonomiku prostřednictvím různých agregátních veličin, jako je např. hrubý domácí produkt, míra inflace, nezaměstnanost apod. Makroekonomie opomíjí detaily chování jednotlivých ekonomických subjektů a pro pochopení složitých vazeb mezi velkým počtem agregátních veličin a ekonomických vztahů používá abstraktní ekonomické modely. Dalším naším cílem je tedy prostřednictvím těchto modelů seznámit studenty s makroekonomickými souvislostmi, tak aby porozuměli tomu, co je to hospodářský růst, hospodářský cyklus, problém chudoby a proč např. koruna zpevňuje nebo oslabuje, či jaké jsou důsledky vyššího či nižšího zdanění. Tedy aby porozuměli jevům, které ovlivňují náš život. Cílem výuky makroekonomie je také prostřednictvím některých témat (jako např. státní dluh či Phillipsova křivka) poukázat na přetrvávající sklon lidí vidět pouze bezprostřední dopad daného opatření nebo dopad pouze na zvláštní skupinu obyvatel a nechuť zkoumat dlouhodobé dopady daného opatření. V neposlední řadě je naším cílem ukázat studentům, že v současné moderní makroekonomii, na rozdíl od mikroekonomie, existují různé teoretické směry a koncepce, které se liší především v tom, jak hodnotí možnosti tržního mechanismu. Z toho potom vyplývají i jejich rozdílná doporučení pro hospodářskou politiku.
Poslední úprava: Klečka Jiří (18.02.2019)
Výstupy studia předmětu -

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni ekonomicky myslet, teoreticky analyzovat ekonomické problémy a pochopit vztah ekonomické teorie a hospodářské praxe. Studenti budou schopni aplikovat základní principy ekonomického chování lidí a fungování trhů do soudobé hospodářské praxe a řešit aplikační příklady. Absolvent kurzu pochopí základní ekonomické pojmy a modely ve světle nejnovějších vědeckých poznatků, s důrazem na proces globalizace. Studenti budou schopni vysvětlit, řešit a aplikovat problematiku spotřební a investiční funkce, trhu peněz, měnových kurzů, hospodářského růstu a hospodářského cyklu, nezaměstnanosti, inflace, zdanění a státního dluhu.

Poslední úprava: Klečka Jiří (18.02.2019)
Literatura -

Z Pichaničová, L., Pačesová, H.: Ekonomie II (Makroekonomie),VŠCHT Praha, 2005, ISBN 80-7080-497-1.

Z Holman, R. : Ekonomie, C. H. Beck, Praha 2011, 5. vydání, ISBN 80-86775-08-09.

D Mankiw, N. G. : Zásady ekonomie, Victoria Publishing, Praha, 1999.

D Holman, R. : Makroekonomie, C. H. Beck, Praha, 2004.

Poslední úprava: Klečka Jiří (10.09.2019)
Studijní opory -

Pomocný text na http://www.vscht.cz/admin

Poslední úprava: Kubová Petra (22.01.2018)
Sylabus -

1. Makroekonomická koncepce cílů.

2. Hrubý a čistý domácí produkt. Měření HDP a HNP výdajovou, důchodovou a výrobkovou metodou.

3. Spotřeba, investice a rovnovážný produkt. Model multiplikátoru.

4. Agregátní nabídka, poptávka a potenciální produkt. Šoky ze strany AD a AS.

5. Hlavní směry v makroekonomické teorii.

6. Trh práce a nezaměstnanost.

7. Peníze a poptávka po peněžních zůstatcích.

8. Bankovní soustava, tvorba peněz a trh peněz.

9. Inflace, měření inflace. Poptávková inflace, nákladová inflace. Phillipsova křivka a volba mezi inflací a nezaměstnaností.

10. Hospodářské cykly, strukturální a cyklické výkyvy. Příčiny hospodářského cyklu. Hospodářský růst.

11. Monetární politika a centrální banka.

12. Fiskální politika a státní rozpočet.

13. Otevřená ekonomika a mezinárodní obchod.

14. Mezinárodní měnové systémy a jejich vývoj.

Poslední úprava: Klečka Jiří (10.09.2019)
Studijní prerekvizity -

Studium makroekonomie je usnadněno znalostí mikroekonomie.

Poslední úprava: Klečka Jiří (18.02.2019)
 
VŠCHT Praha