PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Řízení lidských zdrojů - B837010
Anglický název: Human Resource Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://počet míst
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Jedním z nejvýznamnějších zdrojů ve všech organizacích jsou lidské zdroje. Lidské zdroje zahrnují všechny členy organizace. ŘLZ zahrnuje aktivity, které přispívají k dosahování organizačních cílů. Skrze praktické aplikace kurz ilustruje význam zaměstnanců na každé úrovni organizace. Kurz je zaměřen na základní principy řízení lidských zdrojů.
Poslední úprava: Kubová Petra (29.05.2019)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou schopni:

1. komunikovat, ovlivňovat pracovní výkon a pracovní chování lidí v organizaci

2. aplikovat legislativní normy do zaměstnaneckých vztahů

3. analyzovat prvky řízení lidských zdrojů

Poslední úprava: Kubová Petra (29.05.2019)
Literatura -

Z: Koubek,J.:Řízení lidských zdrojů, 5. rozš. a dopl. vyd.Praha,Management Press,2015, ISBN 978-80-7261-288-8

Z: Armstrong,M., Taylor,S.:Řízení lidských zdrojů, 13. vyd.Praha,Grada,2015, ISBN 978-80-247-5258-7

Z: Armstrong,M.:Řízení pracovního výkonu.Praha,Fragment,2011,ISBN 978-80-253-1198-1

D: DeCenzo,D.A.-Robbins S.:Human Resource Management.N.Y.,Wiley,2013,ISBN 978-1-118-37971-4

D: Ulrich,D.:Mistrovské řízení lidských zdrojů.Praha,Grada,2009, ISBN 978-80-247-3058-5

D: Urban,J.:Řízení lidí v organizaci. Praha,Wolters Kluwer,2013, ISBN 978-80-7357-925-8

D: Bednář,V.:Sociální vztahy v organizaci a jejich management.Praha,Grada,2013, ISBN 978-80-247-4211-3

Poslední úprava: Botek Marek (19.11.2019)
Studijní opory -

http://www.vscht.cz/homepage/kuhv/index/predmety

Poslední úprava: Kubová Petra (29.05.2019)
Sylabus -

1. Pojetí řízení lidských zdrojů

2. Podniková kultura

3. Analýza potřeb pracovních sil a popis pracovní pozice

4. Právní aspekty zaměstnaneckých vztahů

5. Získávání zaměstnanců

6. Výběr zaměstnanců

7. Hodnocení a řízení pracovního výkonu

8. Rozvojové programy a další vzdělávání

9. Pracovní motivace, koučování

10.Odměňování pracovníků

11.Pracovní týmy

12.Pracovní stres

13.Interní a externí komunikace

14. Řízení organizační změny

Poslední úprava: Botek Marek (19.11.2019)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Kubová Petra (29.05.2019)
 
VŠCHT Praha