PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Psychologické aspekty interakce člověk-stroj-prostředí - B837011
Anglický název: Psychological aspects of human-machine-environment interaction
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D.
Anotace -
Předmět je zaměřen na seznámení studenta s oblastí kognitivní a sociální psychologie, kognitivní ergonometrie a souvislostí mezi různými aspekty interakce člověk-stroj v kontextu s prostředím, ve kterém interagují. Na základě psychologických teorií opírajících se o klasické poznatky i současné neuropsychologické a kognitivně-psychologické výzkumy a experimenty studenti získají vhled do studia lidské psychiky, problematiky psychických procesů jako je vnímání, myšlení, představivost a inteligence, a možnosti jejich napodobení.
Poslední úprava: Mynaříková Lenka (07.07.2021)
Výstupy studia předmětu -

Studenti se budou umět orientovat v základních pojmech sociální a kognitivní psychologie a psychologické a kognitivní ergonomie.

Budou rozumět psychologickým aspektům interakce na úrovni člověk-stroj, člověk-prostředí, člověk-stroj-prostředí.

Poslední úprava: Mynaříková Lenka (07.07.2021)
Literatura -

Z:

Sternberg, R.J. Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2009.

Chalupa, B. Studie z kognitivní psychologie. Brno: Litera, 2011.

Sedláková, M. Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Praha: Grada, 2004.

D:

Vygotskij, L. S. Psychologie myšlení a řeči. Praha: Portál, 2004.

Miller, G. A. The cognitive revolution: a historical perspective. Trends in Cognitive Sciences, 2003, 7, 141-144.

Eysenck, M.W., Keane, M.T. Kognitivní psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008.

Mařík, V., Štěpánková, O., Lažanský, J. Umělá inteligence. Academia, 1997.

Thagard, P., Havel, I.M., Keleman, J. Úvod do kognitivní vědy: mysl a myšlení. Portál, 2001.

Poslední úprava: Mynaříková Lenka (07.07.2021)
Metody výuky -

přednáška

Poslední úprava: Mynaříková Lenka (30.06.2021)
Sylabus -

1. Předmět studia, základní paradigmata, behaviorismus, gestaltismus, kognitivní psychologie, současný stav a možnosti aplikace psychologie do praxe

2. Čití a vnímání, druhy, senzorická deprivace - percepční stálost, vnímání hloubky, percepce tvarů a principy Gestaltpsychologie, teorie percepce shora dolů a zdola nahoru, výpočetní teorie percepce, poruchy percepce

3. Pozornost zraková, sluchová, faktory ovlivňující pozornost - předvědomé a vědomé zpracování, habituace a senzitivizace, detekce signálů, selektivní pozornost, teorie filtru, Posnerova teorie, Marcelův model, poruchy pozornosti

4. Paměť - modely paměti, senzorická, krátkodobá a dlouhodobá paměť, konekcionistické modely, paměťové procesy (kódování, přesun z krátkodobé paměti, způsoby vybavování, teorie zapomínání), poruchy paměti

5. Inteligence - kognitivní vývoj, faktory ovlivňující kognitivní vývoj, Piagetova teorie, poruchy kognitivního vývoje

6. Představivost a tvořivost - mentální představy, teorie duálního kódování, mentální manipulace a rotace, prohlížení představ, mentální modely, kognitivní mapy, sémantické sítě, kognitivní schémata

7. Myšlení a řešení problémů - přirozené a umělé myšlení, typy problémů, způsoby strukturace, způsoby řešení problémů, pomůcky při řešení, vrozené nadání a získané dovednosti, tvořivost, poruchy myšlení

7. Vůle a rozhodování - klasické teorie rozhodování, kognitivní heuristiky a jejich úloha při rozhodování, deduktivní usuzování, induktivní usuzování, analogie, iracionalita

8. Učení, typy a formy učení, proces učení

9. Jazyk a řeč - základní aspekty jazyka, percepce řeči, vlivy dědičnost a prostředí, jazykový vývoj během prvních let života, jazyk v sociálním kontextu, vztah jazyka a myšlení, poruchy řečového vývoje

10. Lidská spolehlivost a chybovost - kognitivní teorie chybovosti, faktory přispívající k chybovosti

11. Stres a pracovní zátěž - fáze stresové reakce, druhy stresorů, pracovní stres, typy pracovní zátěže, copingové strategie, self-efficacy, well-being, hardiness a resilience

12. Pracovní výkonnost - vnější a vnitřní faktory výkonnosti, vztah vůle, emocí a motivace k výkonnosti

13. Psychologické aspekty akceptace a implementace změny - modely změny, teorie vyrovnání se se změnou a přijetí změny v kontextu nových technologií

Poslední úprava: Mynaříková Lenka (07.07.2021)
Vstupní požadavky -

žádné

Poslední úprava: Mynaříková Lenka (29.06.2021)
Studijní prerekvizity -

žádné

Poslední úprava: Mynaříková Lenka (30.06.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Ústní zkouška z probrané látky a studia literatury.

Poslední úprava: Mynaříková Lenka (07.07.2021)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.2 6
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.9 25
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.9 25
3 / 3 84 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha