PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Seminář k bakalářské práci - B963002
Anglický název: Bachelor Thesis: Seminar
Zajišťuje: Pedagogické oddělení (963)
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Řehák Karel doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AB963002
Anotace
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (24.02.2018)
Cílem semináře je poskytnout studentům znalosti a naučit je dovednostem potřebným při vypracovávání bakalářské práce a při presentování jejich výsledků. V rámci semináře se studenti naučí komunikovat o pracovních problémech a naučí se je řešit. Dále budou poučeni o způsobech presentace výsledků a pravidelně budou před svými kolegy podávat přehled dosažených výsledků a diskutovat s nimi. Naučí se též využívat informační zdroje a rozborem prací z předchozích let se naučí, jak správně napsat bakalářskou práci a jak se vyvarovat chyb.
Literatura
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (22.09.2022)

Z: E. Juláková, Jak řešit problémy při psaní odborných textů, VŠCHT Praha, 2007

Z: http://147.33.74.135/knihy/uid_isbn-978-80-7592-115-4/978-80-7592-115-4.pdf

Sylabus
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (11.03.2018)

1. Zadání bakalářské práce, role vedoucího práce, časový plán.

2. Téma bakalářské práce – prezentace vybrané práce studenty.

3. Specifikace cíle a metodiky bakalářské práce, rozsah práce.

4. Struktura práce, charakteristika jednotlivých částí bakalářské práce.

5. Zásady psaní odborného textu, grafické zpracování, matematické výrazy, chemické názvosloví, tabulky a obrázky.

6. Jazykové a stylistické problémy při psaní odborného textu.

7. Symboly a zkratky, cizojazyčné pojmy.

8. Práce s literaturou, bibliografické databáze, bibliografické citace, citační etika, plagiátorství.

9. Teoretická část práce, literární rešerše.

10. Experimentální část práce, zpracování a prezentace výsledků.

11. Kritické zhodnocení dosažených výsledků.

12. Souhrn a závěr - rozdíl a význam.

13. Schválení a odevzdání práce.

14. Obhajoba bakalářské práce – příprava na obhajobu, průběh obhajoby.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Práce na individuálním projektu 1.8 49
Účast na seminářích 0.2 6
3 / 3 83 / 84
 
VŠCHT Praha