PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Ruština pro doktorandy - CZV00022
Anglický název: Russian for PhD students
Zajišťuje: Ústav jazyků (834)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Dolejšová Ivana PhDr.
Třída: Kurz CŽV
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (26.01.2019)
Angličtina Elementary Předmět je určen začátečníkům, je tedy zaměřen na základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce. Angličtina Pre-intermediate Předmět je zaměřen na získání a osvojení základních gramatických struktur, jazykových dovedností, lexikálních struktur a jejich používání v komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce. Angličtina Intermediate Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků, nových gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2+/B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce. Angličtina Upper-intermediate Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů., vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B1+/B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.
Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (26.01.2019)

Z: Oxenden C.,Latham-Koenig Ch.,New English File Elementary Student´s Book,Oxford University Press, 2007, 9780194519083

Z: Oxenden C.,Latham-Koenig Ch.,New English File Elementary Workbook,Oxford University Press, 2007, 9780194384285

D: Murphy R.,Essential Grammar in Use,Cambridge University Press,2002, 0521529328

Z: Oxenden C.,Latham-Koenig Ch.,New English File Pre-intermediate, Oxford University Press,2007, 9780194519090

Z: Oxenden C.,Latham-Koenig Ch.,New English File Pre-intermediate, Oxford University Press,2007, 9780194384365

Z: Oxenden C.,Latham-Koeing Ch.,New English File Intermediate, Oxford University Press, 2007, 9780194518307

Z: Oxenden C.,Latham-Koeing Ch.,New English File Upper-intermediate,Oxford University Press,2007, 9780194519571

Z: Oxenden C.,Latham-Koeing Ch.,New English File Upper-intermadiate,Oxford University Press,2007, 9780194518451

D: Foley M.,Hall D., Advanced Learner´s Grammar, Longman,2005, 0582403839

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (26.01.2019)

Angličtina Elementary

1. Pozdravy a seznámení, státy a národy;sloveso "to be"; podstatná jména,základní číslovky

2. Osobní informace;sloveso "to be" - tvoření otázky a záporu, zájmena osobní a přivlastňovací

3. Užitečné fráze;člen neurčitý, ukazovací zájmena - this/that/these/those; formulář a jeho vyplnění

4. Povolání; přítomný čas prostý - forma,použití, tvoření otázky a záporu

5. Rodina a přátelé; cestování a ubytování; přítomný čas prostý

6. Neformální e-mail;přítomný čas prostý, skladba věty

Angličtina Pre-intermediate

1. Představení se; Angličtina ve třídě; Zájména osobní a přivlastňovací,Přítomný čas prostý

2. Lidské tělo; Předložky místa, Přítomný čas průběhový

3. Vyjádření parafráze (like, for example, atd.); Vztažné věty a vztažná zájména

4. Cestování - na letišti; popis osoby a místa

5. Dovolená, prázdniny; Předložky času, Minulý čas prostý

6. Hudba, zábava; Tázací slova,Tvoření otázek, Minulý čas průběhový

Angličtina Intermediate

1. Otázky a odpovědi; Práce s textem, jeho rozbor a shrnutí

2. Jídlo, stravování. Přítomné časy - prostý, průběhový.

3. Rodina a vztahy ; podstatná a přídavná jména - pozice ve větě

4. Osobnost, charakter ; přídavná jména , negativní předpony

5. Peníze, měna, finance; Přídavná jména a příslovce, vazby přídavných jmen s předložkami

6. Cestování ; Minulé časy - prostý, průběhový; Předpřítomný čas

Angličtina Upper-intermediate

 
VŠCHT Praha