PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Termodynamické vlastnosti anorganických látek - D101002
Anglický název: Thermodynamic Properties of Inorganic Substances
Zajišťuje: Ústav anorganické chemie (101)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2015 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Flemr Vratislav doc. Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět vychází ze základních principů obecné a anorganické chemie, fyzikální chemie a chemie a fyziky pevných látek. Otevírá studentům cestu k hlubšímu pochopení role energie v chemických dějích. Na konkrétních příkladech si studenti ověří schopnost posuzovat reaktivitu, stabilitu a možnost existence látek.
Poslední úprava: FLEMRV (16.05.2014)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

Objasnit původ a význam jednotlivých energetických a entropických příspěvků k vlastnostem anorganických látek.

Posoudit vliv nestandardních podmínek na energetické projevy látek.

Odhadnout možnost existence anorganických sloučenin.

Zdůvodnit chování kationtů a aniontů v polárních roztocích.

Vysvětlit periodické trendy v termodynamických vlastnostech anorganických sloučenin.

Poslední úprava: FLEMRV (16.05.2014)
Literatura -

Z: W.E. Dasent, Inorganic Energetics: an Introduction, Cambridge University Press, 1982

D: D.A. Johnson, Some Thermodynamic Aspects of Inorganic Chemistry, Cambridge University Press, 1982

Poslední úprava: VED101 (14.05.2014)
Sylabus -

. Poslední úprava: Flemr Vratislav doc. Ing. CSc. (15.11.2012)

1. Energetické změny při chemických reakcích.

2. Termodynamická stabilita a kinetické stabilita.

3. Energetika izolovaných atomů, iontů a molekul .

4. Energetika iontových krystalů. Mřížková a vazebná energie.

5. Periodické trendy pro �Gf0 a � Hf0 iontových krystalů.

6. Odhad �Gf0 pro iontové krystaly.

7. Energetika kovalentních sloučenin. Vazebné energie.

8. Periodické trendy �Gf0 a � Hf0 kovalentních sloučenin.

9. Energetika kovů a slitin. Kohézní energie.

10. Energetika iontů ve vodných prostředích. Hydratace.

11. Elektrodové potenciály.

12. Síla kyselin a bází ve vodných roztocích.

13. Stabilita kovalentních a komplexních sloučenin ve vodných prostředcích.

14. Termochemické cykly.

Poslední úprava: FLEMRV (16.05.2014)
 
VŠCHT Praha