PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Agrochemické rozbory - D105013
Anglický název: Agrochemical Analyses
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Svoboda Ladislav doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP105006, P105006
Anotace -
Poslední úprava: ROZ105 (22.04.2014)
Předmět rozšiřuje znalosti studentů získané studiem anorganické technologie, agrochemie a analytické chemie. Hlavní důraz je kladen na metody zkoušení průmyslových hnojiv a rozbory půd, stručně jsou prezentovány nejdůležitější metody analýz rostlinných materiálů. Prezentovány jsou metodiky doporučené pro zemědělské laboratoře, normované postupy a metody vypracované na agrochemickém pracovišti Katedry anorganické technologie Univerzity Pardubice.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (22.04.2014)

Studenti budou umět

  • provádět kontrolu kvality průmyslových hnojiv
  • zjišťovat vlastnosti půdy a její zásobenost živinami
  • hodnotit stav výživy rostlin
Literatura -
Poslední úprava: ROZ105 (22.04.2014)

Z: Svoboda L.: Agrochemické rozbory, Katedra anorganické technologie, FChT, Univerzita Pardubice, 2001.

Z: Svoboda L.: Prezentace přednášek z předmětu Agrochemické rozbory, CD, Katedra anorganické technologie, FChT, Univerzita Pardubice, 2013.

Z: Faithfull N. T.: Methods in Agricultural Chemical Analysis. CABI Publishing, New York, 2002.

Z: Javorský P. a kol.: Chemické rozbory v zemědělských laboratořích, I. díl, MZV ČSR, České Budějovice, 1987.

D: Zbíral J.: Analýza půd I, ÚKZÚZ, Brno, 2002.

D: Zbíral J. a kol.: Analýza půd I, ÚKZÚZ, Brno, 2003.

D: Zbíral J., Honsa I., Malý S., Čižmár D.: Analýza půd III, ÚKZÚZ, Brno, 2004.

D: Soil and Plant Analysis Council, Inc.: Soil Analysis. Handbook of Reference Methods, CRC Press, London, 1999.

D: Soil and Plant Analysis Council, Inc: Handbook of Reference Methods for Plant Analysis, CRC Press, London, 1998.

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ105 (22.04.2014)

1. Analýza průmyslových hnojiv. Rozdělení a vlastnosti průmyslových hnojiv, odběr a úprava vzorků. Hodnocení fyzikálních vlastností průmyslových hnojiv, stanovení obsahu vody.

2. Metody stanovení amoniakálního a dusičnanového dusíku.

3. Stanovení amidického a celkového dusíku.

4. Stanovení fosforu, postupy pro extrakci celkového, vodorozpustného a asimilovatelného fosforu.

5. Stanovení draslíku, vyluhování různých forem draslíku. Stanovení vápníku a hořčíku.

6. Stanovení mikroživin (B, Co, Cu, Mn, Mo, Zn) a cizorodých prvků (Cd, Cr, Pb, As, Hg).

7. Analýza půd. Odběry a úprava vzorků. Fyzikální zkoušky. Stanovení půdní reakce.

8. Stanovení obsahu uhličitanů, přijatelného fosforu, draslíku a hořčíku. Zkoušky pro charakterizaci půdní organické hmoty.

9. Analýzy vodného půdního výluhu. Stanovení výměnných kationtů, sorpční kapacity a volných forem oxidů železa.

10. Stanovení obsahu amoniakálního a dusičnanového dusíku. Stanovení mikroprvků. Specifické a skupinové výluhy.

11. Analýza rostlin. Odběry a úprava vzorků pro analýzy. Mineralizační postupy.

12. Stanovení celkového dusíku, fosforu, draslíku,vápníku a hořčíku.

13. Stanovení síry, chloridů, dusičnanů a dusitanů.

14. Stanovení reziduí pesticidů a těžkých kovů v půdě a rostlinách.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (22.04.2014)

Podmínkou pro přistoupení k závěrečné zkoušce je úspěšné absolvování tří výpočtových testů. Zkouška se skládá z písemné části (výpočtová úloha) a z ústní zkoušky.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Zkouškový test 20
Ústní zkouška 80

 
VŠCHT Praha