PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teoretické základy elektrochemických technik - D105017
Anglický název: Principles of Electrochemical Methods
Zajišťuje: Ústav anorganické technologie (105)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Samec Zdeněk prof. RNDr. DrSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: ROZ105 (23.01.2015)
Náplní předmětu je seznámit posluchače s teoretickými principy elektrochemických dějů. Předmět je rozdělen do tří částí. První část se zabývá transportem elektrického náboje v elektrochemických soustavách, druhá část je věnována elektrochemickým rovnováhám, třetí se zabývá rychlostí dějů probíhajících v elektrochemických systémech. U posluchačů jsou předpokládány základní znalosti elektrostatiky a termodynamiky.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: ROZ105 (23.01.2015)

Studenti budou umět

• pracovat se základními pojmy elektrochemie

• popsat rovnováhu v různých elektrochemických soustavách

• popsat rychlost jednotlivých dějů probíhajících v elektrochemických soustavách

Literatura -
Poslední úprava: ROZ105 (23.01.2015)

Z: Allen J. Bard, Larry R. Faulkner: Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, 2nd Edition, Wiley, 2001

Z: Z.Samec: Elektrochemie, Univerzita Karlova v Praze, 1999

Z: J.Koryta, J. Dvořák: Elektrochemie, Academia Praha, 1983

D: J.Koryta, J. Dvořák, L. Kavan: Principles of Electrochemistry, 2nd Edition, Wiley Chichester, 1993

Sylabus -
Poslední úprava: ROZ105 (23.01.2015)

1. Vedení elektrického proudu v jednofázových a vícefázových soustavách

Elektronově vodivé látky. Roztoky elektrolytů. Pevné elektrolyty. Taveniny elektrolytů. Iontově vodivé polymery. Elektrody a galvanické články. Membrány. Coulometrie. Konduktometrie

2. Elektrochemické rovnováhy

Elektrochemický potenciál. Termodynamické podmínky rovnováhy. Podmínka elektroneutrality. Elektrický potenciál a složení fáze. Teorie aktivitního koeficientu. Disociace elektrolytů a asociace iontů. Málo rozpustné elektrolyty. Protolytické (acidobazické) reakce. Nernstův a Donnanův potenciálový rozdíl. Absolutní elektrodový potenciál. Elektrická dvojvrstva. Galvanické články. Kapalinový potenciál. Voltaické články (Kelvinova sonda).

3. Elektrochemická kinetika

Polarizace elektrod. Zdroje proudu a elektrolyzéry. Polarizační metody. Kinetika jednoduché reakce přenosu elektronu. Kinetika povrchových reakcí přenosu elektronu. Kinetika reakcí přenosu iontu. Rychlost reakcí přenosu náboje a látkové toku. Lineární difúze. Sférická difúze. Stacionární konvektivní difúze. Nestacionární konvektivní difúze. Elektroosmotický tok.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: ROZ105 (23.04.2014)

Ústní zkouška

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha