PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kinetika a mechanismy vysokoteplotních procesů - D107006
Anglický název: Kinetics and Mechanisms of High-Temperature Processes
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2014 do 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Matoušek Josef prof. Ing. DrSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Předmět se zabývá procesy, které nastávají při tavení skla a výpalu keramiky, základními představami o jejich mechanismu a matematickým popisem jejich dílčích dějů.
Poslední úprava: Matoušek Josef (07.04.2014)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

  • aplikovat základní představy o mechanismu a kinetice na popis procesů ve studovaných systémech
  • specifikovat dílčí děje, které kontrolují kinetiku studovaného vysokoteplotního procesu
  • formulovat matematický model popisující kinetiku konkretního vysokoteplotního procesu
Poslední úprava: Matoušek Josef (07.04.2014)
Literatura -

Z: Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL/Alfa, Praha 1988

Z: Smrček A. a kol.: Tavení skla,ČSS Jablonec, 2008

Z: Hanykýř V., Kutzendorfer J.: Technologie keramiky,Vega, Praha 2000

D: Šatava V.: Fyzikální chemie silikátů, skripta VŠCHT Praha 1987

D: FradeJ.R., Cable M.: Reexamination of the basic theoretical model for the kinetics of solid state reactions, J.Amer.Ceram.Soc.75,1949-1957(1992)

Poslední úprava: Matoušek Josef (07.04.2014)
Sylabus -

1. Vysokoteplotní procesy - základní charakteristika a klasifikace

2. Kinetika vysokoteplotních procesů - formální kinetika chemických reakcí, transport tepla a hmoty

3. Interakce pevných látek s plyny - typy interakcí, reakční mechanismy, oxidační reakce,reakce s halogeny a s vodní parou, koroze pevných látek plyny

4. Interakce pevných látek s kapalinami - typy interakcí, mechanismus rozpouštění a koroze

5. Reakce v pevném stavu, matematický popis kinetiky

6. Interakce tavenin s plyny - typy mechanismů, matematický popis, modelování

Poslední úprava: Matoušek Josef (07.04.2014)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

1. Příprava a obhajoba individuálního projektu

2. Ústní zkouška

Poslední úprava: Matoušek Josef (07.04.2014)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 20
Protokoly z individuálních projektů 20
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha