PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mineralogie - D108003
Anglický název: Mineralogy
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Koloušek David Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)
V rámci předmětu je přednášena systematická mineralogie na základě Mineralogical Tables (Strunz, Tennison), speciální zaměření na horninotvorné minerály a silikáty podle Rock-forming minerals (Deer, Howie Zussmann (10 svazků). Přednášky jsou přizpůsobeny požadavkům studentů PGS s ohledem na zaměření disertační práce. Hlavní důraz je zpravidla kladen na silikáty, často však ještě s užším zaměřením na jílové minerály, jindy na minerály s prostorovou stavbou (živce), případně zeolity.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ108 (29.09.2015)

Studenti budou umět:

Mineralogický systém, hlavní zástupce jednotlivých skupin, jejich strukturu a geologické prostředí vzniku.

Orientovat se ve strukturách silikátů a aluminosilikátů.

Literatura -
Poslední úprava: TAJ108 (20.05.2014)

Z: Nesse, W.D.: Introduction to Mineralogy, Oxford University Press, London, 2000.

Sylabus -
Poslední úprava: TAJ108 (20.05.2014)
  • Prvky - kovy (Cu, Ag, Au, Fe, Pt a platinoidy Os, Ir, Pd, Rh), As, Bi, Sb slitiny; nekovy diamant, grafit a polymorfní modifikace S. Geneze a využití
  • Sulfidy (arzenidy, selenidy, teluridy) - sfalerit, wurtzit, chalokopyrit, bornit, pyrhotin, nikelín, pentlandit, argentit (akantit), molybdenit, cinabarit, covellin, chalkozín, pyrit-markazit, arzenopyrit, antimonit, skupina sulfosolí, realgar a auripigment, geneze a využití.
  • Halovce - halit, sylvín, fluorit, kryolit, carnalit, geneze a využití.
  • Oxidy - hematit, korund, ilmenit, magnetit, rutil, kasiterit, spinelidy, chromit, chrysoberyl, columbit, tantalit, uraninit, kuprit, geneze a využití
  • Oxidy hydroxidy a hydroxidy - gibbsit, brucit, diaspor, boehmit, bauxity, goethit, lepidokrokit, manganit, geneze a využití.
  • Karbonáty - strukturní typ kalcitu (kalcit, magnezit, siderit, rodochrozit), morfologie, geneze, využití; dolomit, ankerit, aragonit, malachit, azurit
  • Sírany - baryt, celestin, anglezit, chalkantit, melanterit, epsomit, morfologie, geneze, využití
  • Fosforečnany, arzeničnany, wolframany - monazit, apatit, pyromorfit, vivianit, eritrýn, annabergit, uranové slídy, scheelit, wolframit, geneze a u vybraných zástupců využití.
  • Křemičitany - nesosilikáty (granáty, olivíny, chondrodit, silimanit, andalusit, kyanit, staurolit, chloritoid, titanit, topaz, zirkon), sorosilikáty (epidot, allanit, klinozoist, vesuvian, melilit),

Inosilikáty (skupina pyroxenu, skupina amfibolů, pyroxenoidy, jejich pevné roztoky), cyklosilikáty (beryl, cordierit, sekaninait, trumalínová skupina), Fylosilikáty (kaolinit, mastek, pyrofyllit, serpentin - antigorit, chryzotil, slídy - muskovit, biotit, cinvaldit, lepidolit, chlority - klinochlor, chamosit, pennantit, jílové minerály), tektosilikáty (draselné živce, sodnovápenaté živce, barnaté živce, zástupci živců - leucit, nefelin, sodalit, hauyn, zeolity), geneze a u vybraných zástupců využití.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: TAJ108 (20.05.2014)

Praktická zkouška - poznávání základních minerálů (50 typů), ústní zkouška

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha