PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Chemie heterocyklických sloučenin - D110012
Anglický název: Chemistry of Heterocyclic Compounds
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2011 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Kozmík Václav Ing. CSc.
Anotace -
Přednášky Chemie heterocyklických sloučenin si kladou za cíl seznámit posluchače s přípravou a reaktivitou jednotlivých jednoduchých heterocyklických sloučenin. Na základě získaných znalostí o reaktivitě heterocyklických sloučenin by posluchači měli být schopni s pomocí literatury a chemických databází navrhnout syntézu složitějších heterocyklických systémů.
Poslední úprava: Kozmík Václav (11.04.2014)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět:

reaktivitu jednotlivých základních heterocyklů

syntézy základních heterocyklů

navrhnout syntézu složitějších heterocyklických systémů za použití literatury

Poslední úprava: Kozmík Václav (10.04.2014)
Literatura -

Z: Theophil Eicher, Siegfried Hauptmann: The Chemistry of Heterocycles (Structure, Reactions, Syntheses and Applications), Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York 1995, ISBN 0865776253, 9780865776258

D: Alan R. Katritzky, Alexander F. Pozharskii: Handbook of Heterocyclic Chemistry, Second edition 2000, Pergamon 2000,ISBN 0080429890, 9780080429892

Poslední úprava: Kozmík Václav (10.04.2014)
Studijní opory -

Václav Kozmík: Heterocyklické sloučeniny, http://uoch.vscht.cz/cz/download/Heterocyklicke_slouceniny.pdf

Další studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Poslední úprava: Kozmík Václav (12.09.2023)
Sylabus -

1. Triviální a Hantzschovo-Widmanovo názvosloví jednoduchých heterocyklů.

2. Názvosloví a číslování kruhů heterocyklických systémů, příklady.

3. Syntéza a vlastnosti 3 členných heterocyklů.

4. Syntéza a vlastnosti 4 členných heterocyklů.

5. Syntéza a vlastnosti 5 členných heterocyklů s jedním heteroatomem.

6. Syntéza a vlastnosti 5 členných heterocyklů se dvěma heteroatomy.

7. Syntéza a vlastnosti 5 členných heterocyklů se třemi a více heteroatomy.

8. Syntéza a vlastnosti 6 členných heterocyklů s jedním heteroatomem.

9. Syntéza a vlastnosti 6 členných heterocyklů se dvěma heteroatomy.

10. Syntéza a vlastnosti 6 členných heterocyklů se třemi a více heteroatomy.

11. Syntéza a vlastnosti 7 a více členných heterocyklů.

12. Zobecnění nukleofilních, elektrofilních a metalačních reakcí.

13. Zobecnění adičních a cykloadičních reakcí.

14. Biologická aktivita heterocyklů.

Poslední úprava: Kozmík Václav (11.04.2014)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Předmět Chemie heterocyklických sloučenin je prezentován formou přednášek. Účast na přednáškách není povinná. Jedinou podmínkou pro připuštění studenta (studentky) ke zkoušce je vypracování návrhu syntézy dvou až tří heterocyklických sloučenin, jejichž strukturu přednášející přidělí studentům na začátku semestru. Návrh těchto syntéz je pak diskutován s ostatními studenty vždy na začátku přednášky a student musí v této diskuzi prokázat, že jím navržený postup je dle dostupné literatury schůdný.

Předmět je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné a ústní části. Po úspěšném absolvování těchto částí musí na závěr zkoušky student navrhnout syntézu zadané heterocyklické sloučeniny. V této části zkoušky může student používat jakoukoliv literaturu, chemické databáze a jiné zdroje (mimo konzultace). Pokud student neuspěje u písemné zkoušky, nepostupuje k ústní části zkoušky. Pokud neuspěje u ústní zkoušky, pak není studentovi zadána struktura molekuly a student musí absolvovat celou zkoušku znova.

Poslední úprava: Kozmík Václav (12.09.2023)
Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 20
Zkouškový test 50
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha