PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Kvantová organická chemie - D110013
Anglický název: Quantum Organic Chemistry
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2017 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: Böhm Stanislav doc. Ing. CSc.
Krupička Martin Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: AP110008, P110008
Anotace -
Poslední úprava: SMIDOVAL (25.01.2012)
Cílem předmětu je osvojení si teoretických základů kvantové chemie a zvládnutí praktických aplikací při studiu reaktivity, stability a spektrálních charakteristik organických molekul
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: BOHM (24.04.2014)

Studenti budou umět:

používat základní pojmy kvantové chemie

optimalizovat geometrii molekuly

používat základní kvantově chemické metody

aplikovat kvantově chemické metody pro predikci průběhu některých organických reakcí a pro výpočet spekter

Literatura -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (04.09.2015)

Z: Zahradník R., Polák R.: Základy kvantové chemie, SNTL, 1985.

D: Fleming I.: Hraniční orbitaly a reakce v organické chemii. SNTL, 1983.

D: Atkins P. W., Friedman R. S.: Molecular Quantum Mechanics,3rd, 4th edition, Oxford Uni. Press, 2005.

Studijní opory -
Poslední úprava: BOHM (24.04.2014)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: BOHM (24.04.2014)

1. Kvantově-chemický popis molekuly, predikce molekulových vlastností

2. LCAO aproximace, báze AO, vnitřní souřadnice, Z-matice.

3. Reakční hyperplocha a její extrémy-minima, sedlové body.

4. Užití symetrie, strategie hledání tranzitních stavů, reakční koordináta.

5. Wilsonova analýza, termodynamické a kinetické řízení reakce.

6. Výpočet termodynamických charakteristik a rychlosti chemické reakce.

7. Semiempirické metody, oblast jejich užití, programové vybavení.

8. Neempirické metody, oblast jejich užití, programové vybavení.

9. Korelační energie, metoda konfigurační interakce.

10. Teoretický přístup k výpočtu UV a IR spekter.

11. Termické reakce-analýza termických procesů v základním stavu.

12. Elektrocyklické reakce, sigmatropní přesmyky, symetrie MO.

13. Fotochemické procesy, multiplicita stavů.

14. Vnitřní konverze a mezisystémový přenos, mezimolekulové interakce

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: BOHM (24.04.2014)

Organická chemie II, Fyzikální chemie II

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Cibulka Radek prof. Ing. Ph.D. (10.05.2014)

Písemná část zkoušky s výsledkem alespoň 50% a ústní zkouška.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha