PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Přechodné kovy v organické syntéze - D110026
Anglický název: Transition Metals in Organic Synthesis
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
Garant: Dvořák Dalimil prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP110013, P110013
Anotace -
Poslední úprava: Šmídová Ludmila (25.01.2012)
První část popisuje základní principy chemie přechodných kovů, reakce probíhajícími v koordinační sféře a vlastnosti běžných ligandů. Druhá část je věnována využití této chemie v některých důležitých průmyslových procesech a v organické syntéze.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Dvořák Dalimil prof. Ing. CSc. (10.04.2014)

Studenti budou umět:

základní typy reakcí, které probíhají v koordinační sféře přechodných kovů

mechanismy reakcí katalyzovaných přechodnými kovy, které jsou využívány v organické syntéze

s využitím chemie přechodných kovů samostatně navrhnout syntézu organických sloučenin

Literatura -
Poslední úprava: Dvořák Dalimil prof. Ing. CSc. (24.04.2014)

Z Skripta: D. Dvořák: Chemie organokovových sloučenin přechodných kovů (VŠCHT 1993).

D L.S. Hegedus: Transition Metals in the Synthesis of Complex Organic Molecules (University Science Books, Sausalito, California, 1999).

Studijní opory -
Poslední úprava: Dvořák Dalimil prof. Ing. CSc. (10.04.2014)

Dalimil Dvořák: Chemie organokovových sloučenin přechodných kovů:

http://uoch.vscht.cz/cz/download/metalika.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: Dvořák Dalimil prof. Ing. CSc. (04.03.2014)

1. Formalizmus (oxidační stav, d-elektronová konfigurace, 18-ti elektronové pravidlo, typy vazeb v organokovových sloučeninách, rozdělení ligandů, počítání elektronů.

2. Ligandy vázané s-vazbou - halogenidy, kyslíkaté donory, dusíkaté donory, fosfany, hydridy, s-alkylové, alkenylové a arylové komplexy, acylové komplexy. Ligandy vázané s i p vazbou - karbonyly, karbenové komplexy.

3. Ligandy vázané více než jedním atomem - h2-alkenové, h4-dienové, h6-arenové, h3-allylové a h5-dienylové komplexy.

4. Reakce probíhající v koordinační sféře kovu - substituce ligandu, oxidativní adice a reduktivní eliminace.

5. Reakce probíhající v koordinační sféře kovu - inserce a deinserce, reakce komplexovaných ligandů s nukleofily, reakce koordinovaných alkenů, arenů a polyenů s nukleofily.

6. Reakce koordinovaných ligandů s elektrofily, metalacykly.

7. Homogenní katalýza - hydrogenace, hydrosilylace, hydroborace, hydrokyanace.

8. Katalytická polymerizace a oligomerizace alkenů, cyklooligomerizace 1,3-dienů, polymerizace a cyklooligomerizace alkynů, hydrokarbonylace.

9. Syntetické aplikace hydridů přechodných kovů - redukce. Syntetické využití organokuprátů, funkcionalizované organokupráty, využití sloučenin vzniklých insercí alkenů a alkynů, hydrozirkonace.

10. Syntetické využití komplexů vzniklých transmetalací + insercí a oxidativní adicí + insercí.

11. "Cross-coupling" reakce, Heckova reakce, karbonylační reakce. Aminace arylhalogenidů, využití objemných a elektronově bohatých fosfinů, NHC ligandy.

12. Syntetické využití karbenových komplexů, metathese alkenů a alkynů, katalyzovaný rozklad diazolátek. Syntetické aplikace alkenových, alkynových a dienylových komplexů.

13. Syntetické využití h3-allylových komplexů, asymetrická allylová substituce.

14. Využití h6-arenových komplexů chromu a železa, katalytické C-H aktivace.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Dvořák Dalimil prof. Ing. CSc. (07.05.2014)

Absolvování dvou průběžných testů na 70%, složení ústní zkoušky.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha