PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Experimentální a matematické modely tavicího procesu skel - D141001
Anglický název: Experimental and Mathematical Models of Glass Melting Process
Zajišťuje: Laboratoř anorganických materiálů (141)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2011
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc.
Němec Lubomír prof. Ing. DrSc.
Je záměnnost pro: AP141001, P141001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SMIDOVAL (14.03.2012)
Předmět představuje vytváření, ověřování a aplikaci chemicko-inženýrských modelů simulujících procesy při tavení skel. Modely zahrnují simulaci proudění taveniny v reálném neizotermním prostoru, oxidačně redukční rovnováhy složek taveniny a chování pevných částic a bublin v tavenině. Využití modelů směřuje k popisu stávajících tavicích zařízení a k návrhům nových uspořádání tavicích prostorů s vysokou energetickou účinností.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc. (06.05.2014)

Studenti budou umět:

  • aplikovat představy o mechanismu a kinetice fyzikálně chemických dějů na popis tavicího procesu skel
  • specifikovat modely homogenizačních tavicích procesů
  • hodnotit využití reálného tavicího prostoru a energetickou účinnost tavicího procesu

Literatura -
Poslední úprava: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc. (02.05.2014)

Z: Smrček A. (Ed.): Tavení skel, ČSS, Praha 2008

Z: Loch H., Krause D.: Mathematical Simulation in Glass Technology, Springer, Berlin2002

Sylabus -
Poslední úprava: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc. (02.05.2014)

1. Definice modelů

2. Model chování směsi vstupních surovin

3. Simulace hydrodynamiky taveniny v tavicím prostoru

4. Oxidačně redukční rovnováhy v taveninách skel

5. Popis chování vícesložkových bublin v tavenině

6. Popis chování souborů bublin

7. Chování pevných částic v tavenině

8. Komplexní modely chování částic

9. Simulace vitrifikačního procesu radioaktivních materiálů

10. Identifikace zdrojů bublin v reálných tavicích zařízeních

11. Entalpická bilance tavicího procesu skel

12. Simulace spalovacího prostoru tavicích zařízení

13. Vypařování složek taveniny, tvorba a chování pěn na hladině taveniny

14. Koncept tavicího zařízení nové generace

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Kloužek Jaroslav doc. Ing. CSc. (02.05.2014)

Příprava a obhajoba individuálního projektu spojená s ústní zkouškou.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 40
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha