PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Analýza komplexních uhlovodíkových směsí - D215004
Anglický název: Analysis of Complex Hydrocarbon Mixtures
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2011
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: AP215004, P215004
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc. (08.11.2015)
Předmět seznamuje studenty s moderními postupy analýzy multikomponentních uhlovodíkových směsí s využitím účinných separačních chromatografických metod a rovněž i spektometrických metod (UV/VIS, FTIR, MS, NMR). Studenti budou seznámeni s příklady reálných analýz vzorků uhlovodíkových frakcí a produktů i vzorků kontaminovaného životního prostředí.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc. (08.11.2015)

Studenti získají přehled o instrumentálním analytickém vybavení a jeho vhodných kombinacích, o způsobech předúpravy a zjednodušení vzorků pro finální analýzu a v neposlední řadě i o způsobech interpretace naměřených dat.

Sylabus -
Poslední úprava: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc. (08.11.2015)

1. Úvod do problematiky, porovnání možností standardních normovaných a nenormovaných instrumentálních analytických metod analýzy multikomponentních uhlovodíkových směsí

2. Problematika kvalitativní a kvantitativní analýzy multikomponentních uhlovodíkových směsí, vliv komplexnosti uhlovodíkové matrice na přesnost stanovení

3. Možnosti předseparace a zkoncentrování vzorků pro finální analýzu - vhodné kombinace separačních postupů

4. Plynová chromatografie - instrumentace, kolony, detektory

5. Plynová chromatografie - příklady analýzy, řešení problémů

6. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - instrumentace, kolony, detektory

7. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - příklady analýz, řešení problémů

8. Ostatní metody kapalinové chromatografie - gelová, komplexační

9. Hmotnostní spektrometrie - instrumentace

10. Hmotnostní spektrometrie - základy interpretace spekter

11. UV/VIS spektrometrie - instrumentace, příklady analýz

12. FTIR - instrumentace, základy interpretace spekter, příklady analýz

13. NMR - instrumentace, základy interpretace spekter, příklady analýz

14. Analýza sirných, dusíkatých a kyslíkatých heterosloučenin v v uhlovodíkových vzorcích

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Pospíšil Milan prof. Ing. CSc. (08.11.2015)

Analytická chemie, Analýza paliv, Speciální analýza paliv

 
VŠCHT Praha