PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Technologie ochrany ovzduší - D216002
Anglický název: Air Pollution Control Technology
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2011 do 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Machač Pavel Ing. CSc.
Anotace -
Poslední úprava: MACHACA (11.03.2014)
Předmět se zabývá technologickými a chemickoinženýrskými nástroji aplikovanými v oboru technologie ochrany ovzduší. Proces ekologizace dané technologie vychází z proudového schématu a z hmotnostní a tepelné bilance. U jednotlivých technologických proudů jsou posuzovány možnosti aplikací příslušných chemickotechnologických operací vedoucích k separaci polutantů. Na konkrétních příkladech jsou porovnávány různé environmentální technologie jak z hlediska účinnosti, tak z hlediska ekonomické - investiční a provozní náročnosti.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (31.05.2017)

Studenti budou umět:

Pracovat s konkrétním technologickým schématem dané environmentální technologie.

Určit na základě hmotnostní bilance prcesu klíčové tecnologické proudy.

Specifikovat technologické podmínky, mající významný vliv na účinnost separace polutantů.

Deskriptory -
Poslední úprava: MACHACA (11.03.2014)

technologie ochrany ovzduší, polutant, technologický proud, hmotnostní bilance, tepelná bilance, separační proces, účinnost

Literatura -
Poslední úprava: Hlinčík Tomáš doc. Ing. Ph.D. (31.05.2017)

Z:Doc.Ing.J.Vejvoda,CSc., Ing.P.Machač, CSc., Prof.Ing.P.Buryan,DrSc., Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, Praha 2003, ISBN 80-7080-517-X

Z:Warnatz J., Maas U., Dibble R.W., Combustion, New York,1999,3-540-65228-0

Z:Moser R.E,, Overview on the Use of Additives in Wet FGD Systems. APRI, CA 94303.

Z:Moser et al.Cleair Liquor Organic Acid Flue Gas Desulphurisation System.,U.S. Patent No.5.770.164.June 1998 Chemical Engineering Science.

Z:Frandsen J.B.W., Kiil S., Johnsson J.E., Optimisation of a Wet FGD Pilot Plant Using Fine Limestone and Organic Acids, 2001 Matos, Manuel A.

Z:Borrego,Carlos: Poluição Atmosférica I,Environmental and Planning Department, Aveiro Univ., 1994

D:Vladyka J., Pětioký K., Předávací dokumentace - Laboratoř pro výzkum procesu odsíření spalin, Zkušební absorber, EVECO, s.r.o. 07.2011.,

D:Garrison. F, Wells.W., Dewatering of Flue Gas Desulphurisation Sulphite Solids. U.S. Patent No.4.454.101. June 1984.

Metody výuky -
Poslední úprava: MACHACA (11.03.2014)

Jednou týdně 2 hodiny přednášek a 1 hodina cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: MACHACA (11.03.2014)

Osnova předmětu:

1. Základní legislativní pojmy v ochraně ovzduší

2. Odprašování odpadních plynů

3. Snižování emisí oxidů síry ze spalovacích procesů

4. Mokrá vápencová technologie odsiřování spalin

5. Model procesu absorpce SO2 do vápencové suspenze

6. Aparáty mokrých procesů odsiřování spalin

7. Ostatní neregenerativní procesy odsiřování spalin

8. Procesy regenerativní

9. Emise oxidů dusíku. Sekundární opatření ke snižování NOX a kombinované procesy

10. Čištění odpadních plynů ze spaloven odpadů

11. Technologické aplikace fyzikálně chemických procesů v ochraně ovzduší (absorpce, adsorpce, katalýza)

12. Biologické procesy v ochraně ovzduší

13. Omezování emisí z motorových vozidel

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: MACHACA (11.03.2014)

Chemické inženýrství I.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: MACHACA (30.01.2018)

Pro úspěšné zakončení předmětu je nejprve zapotřebí dosáhnout alespoň 50 bodů v zápočtovém testu a splnit písemnou část zkoušky na více než 50 bodů. Dále je nutné složit úspěšně ústní část zkoušky.

 
VŠCHT Praha