PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Přeprava a distribuce plynu - D216003
Anglický název: Gas Transmission and Distribution
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2017 do 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Tenkrát Daniel Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Inženýrské základy funkce přepravních i distribučních plynovodů zemního plynu. Stavové chování a transportní vlastnosti zemního plynu, tok plynu potrubím. Regulace tlaku, Joule-Thomsonův jev, předehřev plynu před škrcením. Propojení funkce přepravní i distribuční soustavy s finančními toky. Mechanismy financování a návratnosti investice do výstavby plynovodu.
Poslední úprava: KOZAV (11.03.2014)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět: inženýrské základy funkce plynovodů zemního plynu a všech plynárenských zařízení; počítat stavové chování zemního plynu a tok plynu potrubím; navrhnout regulaci tlaku včetně předehřevu plynu; principy finančních toků v plynárenství

Poslední úprava: KOZAV (11.03.2014)
Literatura -

Z: Anon., Plynárenská příručka, Gas s.r.o., Praha, 1997, 80-902339-6-1, případně

Z: Anon., Plynárenská příručka, Gas s.r.o., Praha, 2007, CD reedice, 978-80-7328-112-0

D: Mokhatab S. et al., Handbook of Natural Gas Transmission and Processing, Elsevier, Oxford, 2006, 978-0-7506-7776-7

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (31.05.2017)
Studijní opory -

http://www.tzb-info.cz/

http://www.eru.cz/

http://www.ote-cr.cz/

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (31.05.2017)
Metody výuky -

Pokud jsou na předmět v jednom akad. roce přihlášeni aspoň 3 studenti, probíhá výuka formou přednáškových bloků (po 4 hod. přednášek), celkem 20 hodin přednášek. Termín přednášek je stanoven individuálně po dohodě se studenty. Každý student zpracuje zadaný výpočet a prezentuje jeho postup a výsledky.

Pro dva nebo jednoho zapsaného studenta bude výuka formou konzultací k zadaným výukovým materiálům a k zadanému výpočtu.

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (31.05.2017)
Sylabus -

1 Směsi plynů, stavové chování, tepelné a transportní vlastnosti

2 Tok plynu potrubím, bilance energie, hmotnosti, součinitel tření, účinnost

3 Místní odpory v potrubí, regulační ventily, předehřev plynu před škrcením

4 Topologie potrubní sítě, scénář toku plynu v ní, statická a dynamická úloha

5 Rozložení teplot v potrubní síti

6 Rozložení kvality plynu v potrubní síti

7 Skladování plynu

8 Vlhkost plynu, přepočty

9 Výpočet plynovodu pro studii proveditelnosti

10 Studie proveditelnosti plynovodu

11 Bilance plynu v distribuční soustavě

12 Zjišťování spotřeby a ztrát plynu

13 Pravidla trhu s plynem - koncoví zákazníci

14 Pravidla trhu s plynem - obchodníci

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (31.05.2017)
Vstupní požadavky -

Nejsou

Poslední úprava: KOZAV (11.03.2014)
Studijní prerekvizity -

Matematika A

Fyzikální chemie I

Chemické inženýrství I

Poslední úprava: Hlinčík Tomáš (31.05.2017)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Student úspěšně prezentuje výsledky zadaného výpočtu

Poslední úprava: KOZAV (11.03.2014)
 
VŠCHT Praha