PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Adsorpční materiály - D216011
Anglický název: Adsorption Materials
Zajišťuje: Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (216)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2011 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Ciahotný Karel doc. Ing. CSc.
Anotace -
Předmět je zaměřen na problematiku výroby, vlastností a oblasti použití adsorpčních materiálů v technické praxi. Absolvování předmětu poskytne studentům přehled o průmyslově vyráběných adsorbentech, oblastech jejich použití i vhodných typech adsorpčních zařízení používaných v jednotlivých případech při konkrétních průmyslových aplikacích. Studenti se naučí volit optimální typ adsorbentu pro konkrétní případy z provozní praxe, navrhnout vhodný typ zařízení a stanovit jeho provozní parametry.
Poslední úprava: Ciahotný Karel (11.03.2014)
Výstupy studia předmětu -

Studenti budou umět jednotlivé typy vyráběných adsorpčních materiálů, jejich základní vlastnosti, oblasti použití, typy obvyklých adsorpčních zařízení používaných v technické praxi a jejich provozní podmínky.

Poslední úprava: Ciahotný Karel (11.03.2014)
Literatura -

Podklady z přednášek.

Marsh H., Rodriguez-Reinoso F.: Activated carbon, Elsevier, 2006

Bathen D., Breitbach M.: Adsorptionstechnik, Springer Verlag, 2001

Poslední úprava: Ciahotný Karel (11.03.2014)
Studijní opory -

Ullmann - encyklopedie průmyslové chemie: http://knihovna.vscht.cz/databaze-intro_cze.html

Poslední úprava: Ciahotný Karel (11.03.2014)
Metody výuky -

Pokud jsou na předmět v jednom akad. roce přihlášeni aspoň 2 studenti, probíhá výuka formou přednáškových bloků (po 4 hod. přednášek), celkem 20 hodin přednášek. Termín přednášek je stanoven individuálně po dohodě se studenty. Součástí přednášek je také jeden blok věnovaný navrhování adsorpčních zařízení a výpočtům potřebných velikostí adsorbérů pro konkrétní aplikační případy. Po absolvování přednášek zpracují studenti odborné prezentace na vybrané téma (dodavatelé adsorbentů, výrobci adsorpčních zařízení, apod.) a vypočtou příklad zaměřený na návrh adsorpčního zařízení pro konkrétní provozní aplikaci.

Je-li na výuku v určitém akad. roce přihlášen pouze jeden student, probíhá výuka formou konzultací k poskytnutým výukovým materiálům.

Poslední úprava: Ciahotný Karel (11.03.2014)
Sylabus -

1. Výroba adsorpčních materiálů (uhlíkaté adsorbenty, silicagely, zeolity)

2. Významné vlastnosti adsorbentů (BET povrch, objem ads. pórů, pevnost)

3. Základy adsorpce (základní pojmy, jednodušší a složitější teorie adsorpce, jejich použití v praxi)

4. Metody testování adsorbentů (jednoduché, složitější)

5. Adsorpční zařízení (čištění plynů, čištění kapalin, ostatní aplikace)

6. Navrhování adsorpčních zařízení (postup při navrhování zařízení, určení správných pracovních parametrů, příklady výpočtů)

Poslední úprava: Kubová Petra (29.05.2017)
Vstupní požadavky -

nejsou

Poslední úprava: Ciahotný Karel (11.03.2014)
Studijní prerekvizity -

nejsou

Poslední úprava: Ciahotný Karel (11.03.2014)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Student úspěšně vypočte zadaný příklad.

Student zpracuje a přednese odbornou prezentaci na vybrané téma.

Poslední úprava: Ciahotný Karel (11.03.2014)
 
VŠCHT Praha