PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hydrochemie - D217002
Anglický název: Hydrochemistry
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2014
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc.
Je záměnnost pro: P217001, AP217001
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (17.03.2014)
Nové poznatky týkající se veličin a jednotek vyplývající z podkladů ISO a IUPAC. Změny ve složení vod v důsledku sorpčních procesů probíhajících na tuhých fází, jejich předpověď a využití v technologických procesech. Význam oxidačně-redukčního potenciálu a jeho využitelnost při posuzování aerobních, anoxických a anaerobních podmínek. Význam fotochemických procesů při transformaci chemického složení přírodních vod. Nanočástice různých tuhých fází ovlivňující tvorbu chemického složení vod a technologické procesy jejich čištění. Tlumivá a neutralizační kapacita různých druhů vod a jejich význam v hydrochemii a technologii vody. Různé způsoby konzervace vzorků vody závislé na daném analytu. Nové perzistentní organické polutanty (POP) a léčiva a látky používané pro osobní péči (PPCP) vyskytující se ve vodách a principy jejich analytického stanovení. Náplň předmětu může být upravena podle výzkumného zaměření konkrétní doktorské práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: TAJ217 (23.03.2014)

Studenti budou umět:

Posoudit jakost vody z hlediska jejího vlivu na životní prostředí.

Posoudit jakost vody z hlediska jejího agresivního působení na různé materiály.

Posoudit jakost vody z hlediska hygienického.

Vysvětlit chování vody na základě řešení chemických a biochemických procesů probíhajících v různých typech vod.

Literatura -
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (23.01.2016)

Z:Pitter, P.: Hydrochemie. (5. vydání) Vydavatelství VŠCHT, Praha 2015

Studijní opory -
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (17.03.2014)

Aktuální materiály budou v průběhu výuky vystavené na adrese:

http://web.vscht.cz/sykorav/HCh/

Sylabus -
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (13.06.2017)

Změny ve veličinách a jednotkách ISO a IUPAC týkající se analytické a fyzikální chemie.

Adsorpční procesy ovlivňující chemické složení vod. Fyzikální chemie povrchů.

Redox potenciál ve vodách v závislosti na aerobních , anaerobních a anoxických podmínkách.

Nové perzistentní organické polutanty (POP) vyplývající ze Stockholmské úmluvy a PPCP (pharmaceutical and personal care products).

Nanočástice mající význam při tvorbě chemického složení vod a jejich dekontaminaci.

Tlumivá a neutralizační kapacita v různých typech vod.

Fotochemické procesy v přírodních vodách.

Sumární stanovení organických látek ve vodách a principy stanovení vybraných analytů ve vodách.

Závislost chemické struktury organických látek na jejich oxidaci při stanovení COD.

Konzervace vzorků vody (ČSN EN ISO 5667-3).

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (17.03.2014)

Analytická chemie I, Fyzikální chemie I

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 40
Protokoly z individuálních projektů 30
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha