PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Technická mikrobiologie - D217004
Anglický název: Technical Microbiology
Zajišťuje: Ústav technologie vody a prostředí (217)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2017
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: P217002, AP217002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (08.11.2011)
Obor se zabývá mikrobiologií a její aplikací v technologii vody, s ohledem na vodárenské a čistírenské procesy. Aplikovaný obor je doplněn o otázky platné legislativy, nové metody a postupy technologie úpravy vody a technologie čištění odpadních vod. Krátce jsou zmíněny základy taxonomie a zjednodušený systematický přehled organismů s jejich charakteristikou, zjm. pak eubakterie a mikromycety. Rozpracována je bioindikace mikroorganismů a jejich vztah k ekologickému znečištění vod. Stěžejní, v tomto oboru, je praktická část, která je zaměřena na specifické skupiny organismů, jejich význam, způsoby detekce a kultivace. Koncepce a náplň předmětu je individuálně upravována s ohledem na zkušenosti a znalosti uchazeče z oboru a dále je přizpůsobena tématu řešené disertační práce.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (27.02.2014)

Studenti budou umět:

Aplikovat jednotlivé metody odběru vzorků, a následně metody zkoumání a vyhodnocování.

Využít znalostí o bioindikátorech k hodnocení technologií (vodárenství, čistírenství).

Pracovat s mikroskopem a preparáty.

Provádět kultivační stanovení vybraných mikroorganismů.

Literatura -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (27.02.2014)

Z:Ambrožová J.,Mikrobiologie v technologii vod,Skriptum VŠCHT Praha,244 pp. ISBN 80-7080-534-X.

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2001,80-7080-463-7

Z:Ambrožová J.,Mikroskopické praktikum z hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,183 pp.,2002,80-7080-496-3

Z:Ambrožová J.,Aplikovaná a technická hydrobiologie,Skriptum VŠCHT Praha,226 pp.,2003,80-7080-521-8

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,978-80-7080-007-2

D:Sládečková A.,Sládeček V.,Ambrožová J.,Kočí V.,Biologická kontrola čistíren odpadních vod a jejich vlivu na recipienty,Hydroprojekt CZ,118 pp.,2002

D:Kolektiv autorů (Ambrožová J.,Černý I.,Frank K.,Hanslík E.,Herčík L.,Hlaváč V.,Hušková R.,Komínek J.,Komp P.,Mergl V.,Nepovím J.,Ondroušek J.,Pitter P.,Pytl V.,Rauová M.,Růžička J.),Příručka provozovatele úpravny pitné vody,206,2005,80-239-4565-3

D:Barták Z.,Lišková Š.,Marešová I.,Říhová Ambrožová J.,Pastuzsek F.,Pitter P.,Teoretické základy vodovodní a kanalizační infrastruktury - hydrologie, hydraulika, hydrogeologie, hydrochemie, hydrobiologie,152 pp,2007,ISBN 978-80-87140-01-7

D:Hubáčková,J.,Slavíčková K.,Říhová Ambrožová J.,Změny jakosti při její dopravě,ISBN 80-85900-66-1

D:Říhová Ambrožová J.,Biologický monitoring chladicích vod. Technické doporučení I-F-23,Hydroprojekt CZ,2006

D:Říhová Ambrožová J.,Hubáčková J.,Čiháková I.,Konstrukční uspořádání, provoz a údržba vodojemů.Technické doporučení,2008

D:Říhová Ambrožová J.,Encyklopedie hydrobiologie,elektronická verze 1.0,2007,ISBN 978-80-7080-007-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (27.02.2014)

http://www.vscht.cz/homepage/tvp/index/studenti/predmety/Mikro_tech_vody

Sylabus -
Poslední úprava: Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr. Ph.D. (27.02.2014)

1.Taxonomie a taxonomické postavení bakterií a mikromycet v technologii vody.

2.Fyziologické skupiny mikroorganismů a jejich bioindikační význam.

4.Metody studia mikroorganismů.

5.Metody využívané v klasické mikrobiologické praxi, v terénu a provoze, ve vědě a výzkumu.

6.Uzanční, screeningové a ready-to-use metody využitelné v terénní praxi.

7.Studium vlastností materiálů, přípravků a eliminačních postupů (technologií) na mikroorganismech, metody testování inhibice nárůstu mikroorganismů v systémech.

8.Biologické metody na molekulární úrovni.

9.Legislativní rámec v oblasti vod a technologií vody.

10.Biologický audit provozů - vodárenské, čistírenské a průmyslové závody.

11.Praktická část: metody mikroskopické a kultivační.

Hodnocení studenta
Forma Váha
Obhajoba individuálního projektu 30
Protokoly z individuálních projektů 40
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha