PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vědecké informace a diseminace výsledků - D218030
Anglický název: Scientific Information and Dissemination of Results
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:0
E-Kredity: letní s.:0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Jelínek Luděk doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace
Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností studentů doktorského studia v oblasti získávání informací z literatury, vedení výzkumu a publikování výsledků. Seznamuje s etikou vědecké práce, komunikačními dovednostmi nutnými k efektivní spolupráci ve výzkumné skupině, získáváním a hodnocením informací z odborné literatury, vědeckých databází, norem a dalších zdrojů. Dále jsou probrány zásady přípravy odborné prezentace, publikace a redakčního procesu.
Poslední úprava: Jelínek Luděk (14.02.2019)
Výstupy studia předmětu

Studenti budou umět:

  • Spolupracovat a efektivně komunikovat ve výzkumné skupině
  • Předcházet neetickému vedení výzkumu a publikačním přečinům a prohřeškům
  • Získávat potřebné informace z literatury a databází a posoudit jejich relevanci
  • Prezentovat a publikovat srozumitelně své výsledky

Poslední úprava: Jelínek Luděk (14.02.2019)
Literatura

1. Botek M.: Manažerská komunikace. VŠCHT v Praze, Praha, 2007. ISBN 9788070806579

2. Bradbury A. : Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. 2. vydání. Computer Press: Brno, 2007. ISBN 978·80-251-1622-7

3. Jirát J., Nič M., Košata B., Dibuszová, E.: Průvodce projektem z Chemické informatiky. 1. vydání VŠCHT Praha: 2007. ISBN 978-80·7080-672-2

Poslední úprava: Jelínek Luděk (14.02.2019)
Sylabus

Prezentační a komunikační dovednosti (M. Botek; 4 hod):

Interpersonální komunikace

• Komunikační proces a jeho složky

• Šumy a bariéry v komunikaci

• Osobnostní předpoklady pro komunikaci

Vyjednávání a konfliktní situace

• Spolupráce ve skupině

• Techniky vyjednávání

• Time management a řízení změn

Etika vědecké práce, plagiátorství (M. Beluský; 2-4 hod):

• Co znamená svoboda bádání

• Co to je etika ve výzkumu a pravidla etického výzkumu

• Věda a víra, věda a rasa, genderový pohled na vědu

• Publikování pravdivých výsledků

• Plagiátorství, fabrikace, falzifikace

Zdroje vědeckých a technických informací (L. Jelínek; 4 hod):

• Nabídka rozhodujících databází vědeckých a technických informací, kde a jak přístupné, obsah, formát

• Významné společnosti, státní instituce a projekty jako zdroj informací

• Rozpoznávání nekvalitních nebo nepravdivých informací

• Jak začlenit vlastní výsledky do databází - hodnocení časopisů, citační databáze, impakt faktor

• Spolupráce VŠCHT s NTK

Prezentace vědeckých výsledků, vědecká komunikace (D. Bártová; 4 h):

• Příprava a realizace prezentace na konferenci nebo pro management organizace

• Zpracování odborného / vědeckého článku. Důležitá periodika a impaktované časopisy. Hodnocení publikační činnosti

• Zpracování posteru pro vědeckou konferenci nebo marketingovou prezentaci - hlavní zásady

• Písemné studie a dokumenty - vhodné formáty, struktura a zásady

• Elektronické publikování - rozhodující zásady

• Psaní skript a knih, publikace v autorském kolektivu

• Komunikace s vydavatelem; významná současná vydavatelství

• Software pro publikování

Poslední úprava: Jelínek Luděk (14.02.2019)
 
VŠCHT Praha