PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Moderní analytické metody složek životního prostředí - D240027
Anglický název: Top Trends Analysis of Environment
Zajišťuje: Ústav chemie ochrany prostředí (240)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2011
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Jiné [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Janků Josef doc. Ing. CSc.
Anotace
Poslední úprava: TAJ240 (04.11.2015)
Vzorkování. Metodika správného odběru, manipulace, adjustace, přechovávání a doprava vzorků do laboratoře. Zpracování a úprava laboratorních vzorků před rozborem. Moderní instrumentální analytické metody.
Výstupy studia předmětu
Poslední úprava: TAJ240 (04.11.2015)

Studenti budou umět:

Pracovat se základní i pokročilou legislativou analýzy pevných odpadů

Rozhodovat o volbě metodiky potřebných zkoušek

Provádět analýzy běžných pevných odpadů průmyslových, komunálních a kontaminovaných zemin

Samostatně vyhodnotit a zpracovat výsledky zkoušek

Literatura
Poslední úprava: TAJ240 (04.11.2015)

D:

Soil sampling and methods of Analysis. Editor: Marin R Carter. Lewis Publisher

Metodické pokyny, věstníky a doporučení MŽP ČR

United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service, Soil Taxonomy: A Basic system of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys, Second Edition, Washington, 1999.

Vzorkování I. Obecné zásady. Horálek Vratislav a kol. Ing.Václav Helán - 2THETA, Český Těšín 2010

Studijní opory
Poslední úprava: TAJ240 (04.11.2015)

http://uchop.vscht.cz/ke-stazeni/materialy

Sylabus
Poslední úprava: TAJ240 (04.11.2015)

Charakterizace kategorií tuhých odpadů, produkce a složení

Správnost analýz, zdroje chyb, typy kontrol, rozsah rozborů

Manipulace a zacházení se vzorky tuhých odpadů

Analýza tuhých komunálních odpadů

Hodnocení chemických odpadů

Zeminy - ukazatelé a normativy

Rychlé analytické metody

Analýza kontaminovaných pevných matric ve stabilních laboratořích

Analýzy v polních podmínkách

Headspace analýzy

Kolorimetrické metody - chemisorpce

Těkavé organické látky - alifatické, aromatické, halogenované a ostatní těkavé

Těžké kovy, Problémové organické látky (PCBs, pesticidy, herbicidy)

 
VŠCHT Praha