PředmětyPředměty(verze: 947)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Biofyzikální chemie - D320016
Anglický název: Biophysical Chemistry
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: zimní s.:0
E-Kredity: zimní s.:0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0, Jiné [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
Garant: Holík Purkrtová Zita Ing. Ph.D.
Marková Michaela Ing. Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Holík Purkrtová Zita Ing. Ph.D. (19.10.2015)
Předmět je zaměřen na aplikaci poznatků z fyzikální chemie při analýze a řešení problémů v biologických systémech. Základem je charakterizace specifických vlastností biologických systémů, které ovlivňují možnost využití klasických fyzikálně-chemických metod. Nedílnou součástí je rozšíření poznatků o specifické metody využívané pro popis biologických systémů, zvláště pak biomakromolekul.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Holík Purkrtová Zita Ing. Ph.D. (19.10.2015)

Studenti budou umět:

Popsat základní biochemické děje pomocí matematického aparátu používaného ve fyzikální chemii.

Aplikovat principy fyzikální chemie při analýze a řešení problémů v biologických systémech včetně numerického řešení hodnot vybraných fyzikálně-chemických parametrů.

Samostatně navrhnout postupy pro experimentální stanovení vybraných fyzikálně-chemických veličin v biologických systémech a analyzovat získané výsledky.

Literatura -
Poslední úprava: Holík Purkrtová Zita Ing. Ph.D. (19.10.2015)

Z:Kodíček M.,Karpenko V.,Biofysikální chemie,Academia,2013,978-80-200-2241-7

D:Atkins P.,de Paula J.,Physical Chemistry for the Life Sciences,Oxford University Press,2011,978-0-19-956428-6

D:Bergethon P.R.,The Physical Basis of Biochemistry,Springer-Verlag New York Inc.,1998,0-387-98262-0

D:Maršík F.,Dvořák I.,Biotermodynamika,Academia,1998,80-200-0664-8

Studijní opory -
Poslední úprava: Holík Purkrtová Zita Ing. Ph.D. (19.10.2015)

http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?Predmet=bfc

Sylabus -
Poslední úprava: Holík Purkrtová Zita Ing. Ph.D. (19.10.2015)

1. Postavení biofyzikální chemie mezi ostatními biologickými vědami

2. Bioenergetika I

3. Bioenergetika II (nerovnovážná termodynamika)

4. Význam nekovalentních interakcí pro biologické systémy

5. Obecné znaky prostorového uspořádání biopolymerů

6. Metody měření kinetiky biologických dějů

7. Farmakokinetika

8. Struktura a základní funkce biologických membrán

9. Biologické funkce vázané na membránu: biochemie vidění, dýchací řetězec a fotosyntéza

10. Elektrochemické děje v biologických systémech

11. Využití spektrofotometrie v biochemických laboratořích

12. Použití radioizotopů při studiu biologických problémů

13. Metody studia prostorového uspořádání biopolymerů I: NMR a rentgenová krystalografie

14. Metody studia prostorového uspořádání biopolymerů II: cirkulární dichroismus a fluorimetrie

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Holík Purkrtová Zita Ing. Ph.D. (19.10.2015)

Biochemie

Fyzikální chemie

 
VŠCHT Praha